Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Matrigon 72
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 3 kg
Registreringsindehaver
Corteva Agriscience
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Matrigon 72
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2.200,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
720  g/kg  clopyralid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Græs og kløver) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Majs) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
Roer 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
Vinterraps 0,167 kg/ha  6,00 BI/kg
(Vintersæd) 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg
Vårraps 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg
(Vårsæd) 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,296 kg/ha 3,38 B/kg
Miljøeffekt 11,7 kg/ha 0,0857 B/kg
I alt 0,289 kg/ha 3,47 B/kg
 
Pesticidafgift: 500 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-136
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 50. Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. feb. 2023 30. nov. 2024 Matrigon 72, reg. nr. 64-136
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. mar. 2023 30. nov. 2024 Godkendelse af Matrigon 72 (64-136) til mindre anvendelse mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. mar. 2023 30. nov. 2024 Godkendelse af Matrigon 72 (64-136) til mindre anvendelse mod kurvblomstret ukrudt i planteskolekulturer på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. mar. 2023 30. nov. 2024 Godkendelse af Matrigon 72 (64-136) til mindre anvendelse mod kamille og andre kurvblomstrede ukrudtsarter i løg på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. mar. 2023 30. nov. 2024 Godkendelse af Matrigon 72 (64-136) til mindre anvendelse mod kamille, tidsler og andre kurvblomstrede ukrudtsarter i jordbær på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. jun. 2023 30. nov. 2024 Godkendelse af Matrigon 72 (64-136) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Anvendelse  
Resistensrisiko
Matrigon 72 indeholder aktivstoffet clopyralid, der har auxinvirkning og derfor tilhører gruppe 4 / O, hvor risikoen for resistensudvikling anses for lav. Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Matrigon kan ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Microtop og Solubur samt Safari. Der bør endvidere gå mindst 14 dage fra en behandling med Safari før der behandles med Matrigon 72 mod tidsler, da det er vigtigt at tidslerne igen er i god vækst. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr tilsættes den ønskede mængde Matrigon 72 ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Matrigon 72 i fyldestationen.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Betanal Classic, Boxer, Focus Ultra, Goltix SC 700, Nortron SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Kamille, kurvblomstret ukrudt 0,11 kg +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 31-50 Tilsætning af olie anbefales.. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal.
Etablerede trækulturer, Granarter, Ædelgranarter Brandbæger, gråbynke, kanadisk bakkestjerne, tidsler 0,165 kg +
0,5 l Olie
Forår når ukrudt er 10-30 cm Kun som pletsprøjtning i max 20% af marken.
Blomkål, Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Kamille, kurvblomstret ukrudt 0,14 kg +
0,5 l Olie
Forår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Kun som rækkebehandling/båndsprøjtning i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales.
Blomkål, Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Kamille, kurvblomstret ukrudt, snerlepileurt 0,035 kg +
0,5 l Olie
Forår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Anvendes i blanding med andre herbicider for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde Følgende afgrøder er følsomme overfor Matrigon 72: - kartoffel og andre arter af natskygge-familien - ært, bønne, lupin og andre bælgplanter - gulerod og andre skærmblomstrede arter - salat og andre kurvblomstrede arter Planterester fra en afgrøde, som er behandlet med Matrigon 72, og som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor etablering af en følsom afgrøde året efter en afgrøde behandlet med Matrigon 72. Plantemateriale fra afgrøder behandlet med Matrigon 72 må ikke anvendes i drivhuse eller i kompost.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Den bedste effekt af Matrigon 72 opnås, når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angrebet af skadedyr, næringsstofmangel og meget høje dagtemperaturer.
Virkemåde
Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Følsomme arter findes specielt inden for de kurvblomstrede såsom kamille, gul okseøje og agertidsel. I tolerante afgrøder sker der en inaktivering af clopyralid.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Matrigon 72
Sikkerhedsdatablad
Matrigon 72
Vejledning i Planteværn  2024
Side 200 til 203
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.