Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup XXL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 og 20 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup XXL
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
75,00 kr/l  (27. maj 2024)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vinterraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårsæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Ærter 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 17,0 l/ha 0,0587 B/l
Miljøeffekt 63,9 l/ha 0,0156 B/l
I alt 13,4 l/ha 0,0744 B/l
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-682
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Bekæmpelse af flerårigt ukrudt i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræsplantager. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske.
Behandlingsfrist
Raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer og bærbuske kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr - dog ikke til fjerkræ og får. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pensel. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,7 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,7 L produkt/ha op til og inklusiv 5,4 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,4 L produkt/ha (Spe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. nov. 2023 14. dec. 2024 Roundup XXL (MON 52276), reg.nr. 18-682
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. mar. 2024 14. jun. 2026 Godkendelse af Roundup XXL (18-682) til mindre anvendelse mod ukrudt i skovbrug, juletræer, pyntegrønt og læhegn på friland
Afmeldt / registrering trukket 15. dec. 2024 14. jun. 2026 Roundup XXL (MON 52276), reg.nr. 18-682, afmeldt
På forbudsliste 15. jun. 2026 31. dec. 2099 Roundup XXL (MON 52276), reg.nr. 18-682, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Alle ukrudtspopulationer kan indeholde planter, der er mere tolerente eller resistente over for visse herbicider, hvilket kan føre til dårlig bekæmpelse ved brug af disse produkter. Glyphosat er et gruppe 9-herbicid baseret på virkningsklassificeringer tildelt af Hercide Resistance Action Commitee (HRAC). Der skal indføres en strategi mod ukrudt der tilgodeser alternative muligheder for bekæmpelse for at undgå herbicidresistens. Dette omfatter den korrekte brug af herbicider samt benyttelse af forskellige virkningsmekanismer eller brug af mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse. • Følg anbefalingerne på etiketten, navnlig for at sikre, at behandlingen foretages i ukrudtets korrekte vækstfase under passende klimatiske forhold og ved korrekt dosering. • Brug et bredt udsnit af de værktøjer, der udgør en del af de normale programmer for bekæmpelse af ukrudt i afgrøder eller landskaber (f.eks. sædskifte, såtidspunkt, mekanisk bekæmpelse). • Minimer risikoen for spredning af ukrudt. Sørg for at redskaber er renset for jord og planter når det flyttes mellem markerne. Følg altid god sprøjtepraksis for at opnå en effektiv ukrudtsbekæmpelse: • Sprøjteudstyret skal kontrolleres regelmæssigt (f.eks. af autoriserede personer). • Dosér og sprøjt præcist – kalibrer sprøjten og klargør den korrekte sprøjtemængde og blanding til det område, der skal behandles. • Brug de rigtige dyser for at optimere dækningen af planterne med mindst mulig afdrift. • Følg ukrudtsplanterne efter en behandling for at kontrollere bekæmpelsen samt identificering af potentielle resistensudvikling. • Fjern eventuel ukrudt mekanisk eller med andre effektive metoder end glyphosat før de producerer frø hvis der ikke er opnået effekt af ukrudtsbandlingen.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Det er vigtigt at hele sprøjten samt evt. traktoren rengøres grundigt umiddelbart efter afsluttet behandling enten i marken eller på vaskepladsen. Følg derfor nedenstående råd i forbindelse med denne rengøring: 1. Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Restsprøjtevæsken fortyndes minimum 50 gange. Skyllevandet sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Ved udsprøjtning skal det sikres at den maksimalt tilladte dosering for Roundup XXL ikke overskrides. 2. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner så alle slanger bliver rengjorte. Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning. 3. Fyld rent vand i sprøjten (10 - 15 % af tankkapaciteten), og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Lad tankspuledysen arbejde i mindst 15 minutter. Skyllevandet kan udsprøjtes på den behandlede mark. Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark, og skyl tanken/bommen med rent vand. 4. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Opbevaring
Opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bønner, Græs, Hestebønner, Hør, Korn, Lupiner, Raps, Ærter Flerårigt ukrudt 2-4 lSenest 10 dage før høst Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Roundup XXL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Udyrkede arealer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 1,5-4,5 lUkrudt i god vækst Roundup XXL kan anvendes på utilplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Anbefalet vandmængde: 200-300/ha. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Stub Etårigt ukrudt, spildkorn 1,5-2 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Roundup XXL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken, Behandling med Roundup XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken, En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det, Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen Doseringen på 3 I/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede: + Høj luftfugtighed, +Temperaturer over 15 °C, + Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Kvik 3-6 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Roundup XXL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken, Behandling med Roundup XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken, En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det, Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen Doseringen på 3 I/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede: + Høj luftfugtighed, +Temperaturer over 15 °C, + Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub efter frøgræs Engrapgræs, etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik, nedvisning, rødsvingel 4-6 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Roundup XXL. Behandlingen med Roundup XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 5-6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer, Græs Græsukrudt, kvik 4 lNår kvikken har 3-6 blade Omlægning af brak- og græsmarker. Dosis rettet mod kvik og andre bredbladede græsser. For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3-6 blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer, Græs Græsukrudt, nedvisning 5-6 lNår kvikken har 3-6 blade Omlægning af brak- og græsmarker. Dosis rettet mod smalbladede græsarter. For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3-6 blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 3-4 lNår kvikken har 3-6 blade Græs før sidste slæt. Roundup XXL anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset Behandlet græs må ikke anvendes til foder. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før såning af afgrøder, Såede afgrøder før fremspiring Kvik 3-4 lUkrudt i god vækst Roundup XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes når der er vækst i planterne. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før såning af afgrøder, Såede afgrøder før fremspiring Delvis udvintret korn 1-1,5 lUkrudt i god vækst Roundup XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes når der er vækst i planterne. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Afgrøder før såning eller efter såning før fremspiring Enårig rapgræs, spildkorn, tokimbladet frøukrudt 1,5 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes Roundup XXL i forbindelse med direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Der er ingen behandlingsfrist. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 3-4 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes Roundup XXL i forbindelse med direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Der er ingen behandlingsfrist. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Mellem eller under bærbuske, Mellem eller under frugttræer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 1,5-6 lUkrudt i god vækst Bedst effekt opnås når ukrudtet er i aktiv vækst. Frugttræer og bærbuske skal være rodfæstede. De angivne doseringer er beregnet på sprøjtning af hele arealet. Behandlingen gentages, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. I rækken under afgrøderne bør der ikke behandles med Roundup XXL fra sidst i juni. Når saftstrømmen vender sidst i juni vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Anvend afskærmet sprøjtning eller rygsprøjte. Pas på vinddrift. Bemærk: Planter som danner udløbere (f.eks. jordbær) eller rodskud (f.eks. hindbær, blommer, prydtræer eller buske) tilhører en særlig risikogruppe, fordi glyphosat kan transporteres fra udløberne eller rodskuddene til forældreplanterne. Med sådanne planter kan sprøjtning imellem rækkerne kun foretages, når udløbere eller rodskud i mellem rækkerne er afskåret fra moderplanterne. Behandlingsfrist 30 dage. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 6 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 9 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 10 liter/ha.
Ikke spiselige planteskolekulturer, Ikke spiselige skovkulturer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2-6 lUkrudt i god vækst Bedst effekt opnås når ukrudtet er i aktiv vækst. Træer og buske skal være rodfæstede. De angivne doseringer er beregnet på sprøjtning af hele arealet. Behandlingen gentages, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. I rækken under afgrøderne bør der ikke behandles med Roundup XXL fra sidst i juni. Når saftstrømmen vender sidst i juni vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Anvend afskærmet sprøjtning eller rygsprøjte. Pas på vinddrift. Bemærk: Planter som danner udløbere eller rodskud (f.eks. prydtræer eller buske) tilhører en særlig risikogruppe, fordi glyphosat kan transporteres fra udløberne eller rodskuddene til forældreplanterne. Med sådanne planter kan sprøjtning imellem rækkerne kun foretages, når udløbere eller rodskud i mellem rækkerne er afskåret fra moderplanterne. Behandlingsfrist 30 dage.. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 6 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 10 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 10 liter/ha.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2 lUkrudt i god vækst Juletræer: I rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan Roundup XXL anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er rodfaste på blivende sted. Vandmængde: 400-500 liter pr. ha. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0 lOktober-februar NB! Dosering 20% i væsken, se nedenfor. Stødbehandling af fældede træer i skove og på industriarealer mod genvækst og rodskud. Nyfældede træer behandles straks efter fældning med Roundup XXL som sikring mod genvækst og rodskud. Roundup XXL kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup XXL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud. Vejledende dosering: Blanding ved temperatur over -5°C: 100 ml Roundup XXL plus 400 ml vand. Blanding ved temperatur under -5°C: 100 ml Roundup XXL plus 100 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 300 ml vand. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Uspecificeret Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 4-6 lUkrudt i god vækst Rygsprøjte. Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. 0,2-0,3 l Roundup XXL i 10-15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 m2. NB! Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerhejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerkål 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agermynte 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerrævehale 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersennep 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersnerle 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerstedmoder 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersvinemælk 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agertidsel 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. bjørneklo 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. hirse 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. hvene 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. kællingetand 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. rajgræs 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. rapgræs 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. røllike 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. svinemælk 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Amarant 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Amarant 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Blød hejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Brombær 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsenligt over småplantestadiet
Butbladet skræppe 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Byg spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Døvnælde 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Engrapgræs 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Engsvingel 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Enårig rapgræs 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ferskenpileurt 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Flyvehavre 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fløjlsgræs 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fodervikke 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fuglegræs 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Følfod 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet. God effekt i landsforsøg af 2-3 l/ha.
Gederams 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Glat vejbred 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gold hejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gul okseøje 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gulaks 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hamp-hanekro 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hanekro 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Haremad 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Havre spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hejrenæb 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hindbær 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hundegræs 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvede spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvidkløver 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvidmelet gåsefod 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hyrdetaske 1 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Høj sødgræs 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ital. rajgræs 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Knold-fladbælg 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kornblomst 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kornvalmue 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krumhals 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kruset skræppe 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krybende potentil 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krybhvene 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kvik 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kærgaltetand 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lav ranunkel 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Liden nælde 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lucerne 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lugtløs kamille 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lysesiv 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Markforglemmigej 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Markærenpris 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Mosebunke 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Mælkebøtte 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Raps 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Rød tvetand 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Rødsvingel 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Skvalderkål 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Snerlepileurt 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Sort natskygge 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Spildkartofler 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Star 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Stor nælde 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Storkenæb 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Stortoppet hvene 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Surkløver 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Tagrør 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Timothe 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Vandpileurt 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Vejpileurt 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ørnebregne 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj før genbrug. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Råd til læger: Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket. Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt. Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil. Antidot: Behandling med atropin og oximer er uegnet.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup XXL
Sikkerhedsdatablad
Roundup XXL
Vejledning i Planteværn  2024
Side 284 til 302
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.