Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Nortron SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Nortron SC 500, Nortron 500 SC
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Nortron SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
252,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  ethofumesat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 0,800 l/ha  1,25 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 3,35 l/ha 0,298 B/l
Miljøeffekt 22,4 l/ha 0,0446 B/l
I alt 2,91 l/ha 0,343 B/l
 
Pesticidafgift: 59 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-426
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 18.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. okt. 2017 31. okt. 2032 Nortron SC
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jun. 2021 31. okt. 2032 Godkendelse af Nortron SC (reg.nr. 18-426) til mindre anvendelse mod græs- og bredbladet ukrudt i rødbeder, bladbeder, skorzoner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula, og Malva til frøproduktion

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
N / 15
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Betanal, Betanal Classic, Goliath, Goltix SC 700, Herbasan, Kontakt 320 SC, Lamdex, Metafol 700 SE, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cliophar 600, ECP Metafol 700 SE, Goltix 70 WG, Matrigon 72, Oblix 500, Oblix SC, Safari 50 WG, SweDane Betasana 160 SE, UPL Metafol
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,23 l +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-18 Nortron SC giver en forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter. Nortron SC anvendes altid i blanding med andre midler. Der behandles på ukrudtets kimbladstadium. I tankblanding med andre roemidler er Nortron SC med til at sikre en bred effekt mod ukrudtet. Max. 0,23 liter pr. ha pr. behandlling. Max. 3 behandlinger pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Er systemisk og har både blad- og jordeffekt. Virker vækststandsende og svidende. Den præcise virkemekanisme er ikke kendt. I tolerante planter, som feks. bederoer inaktiveres ethofumesat umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 0,15 l/ha  
Agerstedmoder 3 x 0,15 l/ha  
Burresnerre 3 x 0,15 l/ha  
Enårig rapgræs 3 x 0,15 l/ha  
Ferskenpileurt 3 x 0,15 l/ha  
Fliget brøndsel 3 x 0,15 l/ha  
Forglemmigej 3 x 0,15 l/ha  
Fuglegræs 3 x 0,15 l/ha  
Gul okseøje 3 x 0,15 l/ha  
Hanekro 3 x 0,15 l/ha  
Hejrenæb 3 x 0,15 l/ha  
Hundepersille 3 x 0,15 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 0,15 l/ha  
Hyrdetaske 3 x 0,15 l/ha  
Kamille 3 x 0,15 l/ha  
Liden nælde 3 x 0,15 l/ha  
Lægejordrøg 3 x 0,15 l/ha  
Raps 3 x 0,15 l/ha  
Rød tvetand 3 x 0,15 l/ha  
Snerlepileurt 3 x 0,15 l/ha  
Sort natskygge 3 x 0,15 l/ha  
Storkenæb 3 x 0,15 l/ha  
Vejpileurt 3 x 0,15 l/ha  
Ærenpris 3 x 0,15 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+ P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Nortron SC
Sikkerhedsdatablad
Nortron SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 240 til 241
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.