Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Goltix SC 700
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Goltix SC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Goltix SC 700
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
269,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
700  g/l  metamitron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 3,00 l/ha  0,333 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøeffekt 16,6 l/ha 0,0602 B/l
I alt 2,18 l/ha 0,460 B/l
 
Pesticidafgift: 79 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-22
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder metamitron kun anvendes hvert 3. år (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. mar. 2017 30. nov. 2027 Godkendelse af Goltix SC 700 (reg. nr. 396-22) til mindre anvendelse til som bladmiddel til ukrudtsbekæmpelse i beder, timian og skorzoner til frøavl, samt som jordmiddel til ukrudtsbekæmpelse i spinat og persille til frøavl på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. jan. 2020 30. nov. 2027 Godkendelse af Goltix 700 SC (396-22) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. aug. 2021 30. nov. 2027 Godkendelse af Goltix SC 700 (reg. nr. 396-22) til mindre anvendelse som bladmiddel og jordmiddel til ukrudtsbekæmpelse i visse prydplanter (Convolvulus tricolor, Iberis sempervirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas) til frøavl på friland samt som jordmiddel i Adonis, Nigella, Malva og Lupin til frøavl på friland
Godkendt 14. dec. 2023 30. nov. 2027 Goltix SC 700, reg.nr. 396-22, godkendelse af formuleringsændring
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2024 30. nov. 2027 Godkendelse af Goltix SC 700 (396-22) til mindre anvendelse mod frøukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet i Goltix SC 700, metamitron, tilhører gruppe 5 (tidligere gruppe C1) i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i fotosystem 2. Med den anbefalede anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille. For nærværende er der i Europa enkelte kendte tilfælde af resistent ukrudt som ikke bekæmpes af metamitron. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistent ukrudt, som ikke bekæmpes af metamitron. For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende: • Følg skadetærsklen • Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser • Ved gentagne behandlinger anvendes et produkt med en anden virkningsmekanisme • Brug den bedste sprøjteteknologi • Anvend Goltix SC 700 i et sprøjteprogram med andre herbicider eller skift mellem herbicider med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle ukrudtsarter
Resistensklasse
C1 / 5
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Under tilberedningen af sprøjtevæsken og kørsel skal sprøjtebeholderens omrører være i gang. Beholderen med Goltix SC 700 hældes i sprøjtetanken, der er ca. halvt fyldt med vand. Tilsæt vand til 3/4 fyldning og der på blandingspartner. Evt. tilsætning af olie skal gøres til sidst.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Frostfrit, bør højst opbevares et år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Axiendo 2,5 WG, Betanal Classic, Conviso One, Herbasan, Kontakt 320 SC, Lamdex, Nortron SC, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal, Betasana 160, Betasana 160 SE, Cliophar 600, Matrigon 72, Oblix 500, Oblix SC, Safari 50 WG, SweDane Betasana 160, SweDane Betasana 160 SE, Zetrola
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Burresnerre, enårig rapgræs, kamille, liden nælde, raps, snerlepileurt, sort natskygge 1 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Afgrødens vækststadium 10-18. Til alle sprøjteplaner tilisælttes penetreringsolie f.eks. Renol eller Super/33E (for dosering - se etiket). Generelt skal der sprøjtes, når nyfremspiret ukrudt står på kimbladstadiet, eller det kan bedømmes, at virkning af tidligere behandling ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkelig. For opnåelse af optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, når højeste dagstemperatur ligger under 22 °C. Olietilsætning bør dog ikke foretages de førte 3-4 dage efter vejrskifte fra køligt og fugtig vejr til varmt og tørt vejr. Under ekstremt tørre forhold, med kraftig vokslag på planternes blade, kan det være påkrævet, at anvende den høje oliedosering (for Renol 2,0 liter pr. ha) ved høje temperaturer helt op til 25 °C. Max. 3 liter pr. ha pr. år. Max. 4 behandlinger pr. år.
1 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 5-7 dage senere
1 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning, kan der med det samme og uden pløjning igen sås bederoer, rødbeder og plantes jordbær. Hvis der sås roer igen vær da opmærksom på, at den maksimale mængde Goltix SC 700 ikke overskrides på arealet. Efter grundig pløjning kan der dyrkes kartofler og majs. Ved grundig jordbehandling kan der 3 måneder efter sidste behandling med Goltix SC 700 sås vintersæd. Foråret efter anvendelse af Goltix SC 700 er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Metamitron optages både via bladene og gennem rødderne. Metamitron optaget gennem rødderne transporteres op i planten, hvorimod metamitron optaget gennem bladene ikke transporteres i planten. Metamitron virker i følsomme planter ved at blokere fotosyntesen. I tolerante afgrøder inaktiveres metamitron umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 1 l/ha  
Agerstedmoder 3 x 1 l/ha  
Burresnerre 3 x 1 l/ha  
Enårig rapgræs 3 x 1 l/ha  
Ferskenpileurt 3 x 1 l/ha  
Fliget brøndsel 3 x 1 l/ha  
Forglemmigej 3 x 1 l/ha  
Fuglegræs 3 x 1 l/ha  
Gul okseøje 3 x 1 l/ha  
Hanekro 3 x 1 l/ha  
Hejrenæb 3 x 1 l/ha  
Hundepersille 3 x 1 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 1 l/ha  
Hyrdetaske 3 x 1 l/ha  
Kamille 3 x 1 l/ha  
Liden nælde 3 x 1 l/ha  
Lægejordrøg 3 x 1 l/ha  
Raps 3 x 1 l/ha  
Rød tvetand 3 x 1 l/ha  
Snerlepileurt 3 x 1 l/ha  
Sort natskygge 3 x 1 l/ha  
Storkenæb 3 x 1 l/ha  
Vejpileurt 3 x 1 l/ha  
Ærenpris 3 x 1 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Indånding Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hudkontakt Forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Øjenkontakt Skyl straks med rigeligt vand i mindst 10 min. Søg læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Goltix SC 700
Sikkerhedsdatablad
Goltix SC 700
Vejledning i Planteværn  2024
Side 348 til 350
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.