Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Catch
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
EF-1383, EF1383, Mustang
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Catch
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
310,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspoemulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
6,2  g/l  florasulam
300  g/l  2,4-D
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,968 l/ha  1,03 BI/l
(Græs og kløver) 1,02 l/ha  0,983 BI/l
(Majs) 0,533 l/ha  1,88 BI/l
Vintersæd 0,667 l/ha  1,50 BI/l
Vårsæd 0,615 l/ha  1,63 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 12,3 l/ha 0,0810 B/l
Miljøeffekt 16,2 l/ha 0,0619 B/l
I alt 3,43 l/ha 0,291 B/l
 
Pesticidafgift: 47 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-67
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg, vårhvede (ikke durumhvede), og vårhavre.
Behandlingsfrist
Må i vårbyg, vårhvede og vårhavre ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. okt. 2012 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Catch, reg.nr. 64-67, til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe
Godkendt 29. jan. 2013 31. dec. 2024 Catch, reg.nr. 64-67, Godkendelse i fodermajs trukket
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Catch, reg.nr. 64-67, til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe forlænget mens Catch er under revurdering
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Catch, reg.nr. 64-67, Under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinierne udarbejdet af WRAG. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet - gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske Sørg altid for at sprøjten er ordentligt rengjort og efterset for belægninger, især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder inden tilberedning af spøjtevæsken påbegyndes. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af CATCH i fyldestationen. Tankblanding: Catch er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. Catch bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl (f.eks. Primera Super), og clodinafop (f.eks. Topik).
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Callisto, CCC 750, Cycocel 750, DFF, Entargo, Fighter 480, Hussar OD, Hussar Plus OD, Juventus 90, Lamdex, Metaxon, Moddus M, Primus, Proline EC 250, Starane XL, Temsa SC, Terpal, Trece 750, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Border 100 SC, Evolya, Lumica, Medax Top, Meristo, Tocalis
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Cerone, Primera Super, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårbyg, Vårhavre, Vårhvede Agersennep, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, markforglemmigej, natlimurt, raps, snerlepileurt 0,25 lAfgrødens stadium 13-19 De nævnte arter bekæmpes effektivt. Catch kan ikke anvendes i durumhvede.
Vårbyg, Vårhavre, Vårhvede Agersennep, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, markforglemmigej, natlimurt, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,4 lAfgrødens stadium 20-25 De nævnte arter bekæmpes effektivt. Catch kan ikke anvendes i durumhvede.
Vårbyg, Vårhavre, Vårhvede Agertidsel, brandbæger, burresnerre, ferskenpileurt, hanekro, haremad, kiddike, kornblomst, kornvalmue, mælkebøtte, sort natskygge, svinemælk, vejpileurt 0,6 lAfgrødens stadium 26-32 De nævnte arter bekæmpes effektivt, arterne hanekro, brandbæger og, vejpileurt dog kun når behandling sker på kimbladsstadiet. Catch kan ikke anvendes i durumhvede.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Hvis der bliver behov for omsåning om foråret efter en Catch-behandling, kan der kun sås korn, majs og græs. Der er ingen restriktioner for det efterfølgende afgrødevalg.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15 ºC  
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Catch optages primært via bladene, og kan derfor anvendes på alle jordtyper. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angrebet af skadedyr, næringsstofmangel osv. Catch kan anvendes, når temperaturen på sprøjtetidspunktet er over 5 grader C. Catch er relativ uafhængig af luftfugtigheden, hvilket vil sige, at der er samme sikre effekt midt på dagen som ved morgensprøjtning. Der er ikke påvist langtidseffekt på agertidsler og andet rodukrudt.
Virkemåde
Catch er et blandingsprodukt, som er sammensat af aktivstofferne florasulam (aktivstoffet i Primus), som er en ALS hæmmer, og 2,4-D, som er en auxin danner. Catch optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil der normalt ses effekt 1-2 dage efter behandling. Væksten standses og ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 3-4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af aerosoltåger.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, III
IMDG
Klasse 9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Catch
Sikkerhedsdatablad
Catch
Vejledning i Planteværn  2024
Side 139
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.