Middeldatabasen   24. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Atlantis OD
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Atlantis OD
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
379,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
30  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 25,5  g/l  mefenpyr)
2  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 1,86  g/l  iodosulfuron)
10  g/l  mesosulfuron-methyl
(~ 9,72  g/l  mesosulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,254 l/ha  3,94 BI/l
Vintersæd 0,900 l/ha  1,11 BI/l
Vårsæd 0,232 l/ha  4,31 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 46,1 l/ha 0,0217 B/l
Miljøeffekt 358 l/ha 0,0028 B/l
I alt 6,71 l/ha 0,149 B/l
 
Pesticidafgift: 22 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-505
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i korn til modenhed ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. jun. 2008 31. dec. 2024 Atlantis OD, reg.nr. 18-505
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. maj 2011 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Atlantis OD til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. aug. 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Atlantis OD (reg.nr. 18-505) til mindre anvendelse mod rapgræs i engrapgræs
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Atlantis OD, reg.nr. 18-505, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Atlantis OD kan normalt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og -sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg pr.100 ltr. vand, mangansulfat blandes aldrig med olie. Normalt blandes højest 2 midler. Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld sprøjten halvt med rent vand og tilsæt den ønskede mængde Atlantis OD. Den resterende vandmængde samt eventuelle blandingspartnere tilsættes. Eventuel Renol penereringsolie tilsættes til sidst. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.
Rengøring
Da nogle afgrøder er meget følsomme for selv små rester af minimidler som eks. Atlantis OD skal sprøjten rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Boxer, Cycocel 750, DFF, Flight Xtra, Mateno Duo SC 600, Pixxaro EC, Primus, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Stomp CS, Zypar, Mangansulfat 32, NitraMan 235, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Floclopy, Broadway, CCC 750, Diflanil 500 SC, Medax Max, Medax Top, Mustang forte, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Rexade 440, Saracen Delta Max, Tomahawk 200 EC, Tombo, Trece 750
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Moddevo, Moddus Start
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cossack OD, Cuadro NT, Foxtrot, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Moddus M, Moxa, Nuance Max 75 WG, Othello, Primera Super, Ricorso, Sonis, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, Kobberoxychlorid 40% Cu, Magnesiumsulfat 10% Mg, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, vindaks 0,45-0,75 lEfterår på afgrødens stadium 12-14 NB! Maksimalt 0,45 l Atlantis OD pr. ha i rug. Højeste dosering anvendes ved store ukrudtsplanter og stor ukrudtsbestand.
Rug, Triticale, Vinterhvede Alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, vindaks 0,45-0,9 lForår når ukrudtet er i vækst NB! Maksimalt 0,45 l Atlantis OD pr. ha i rug. Højeste dosering anvendes ved store ukrudtsplanter og stor ukrudtsbestand. Anvendes fra væksten starter og dagtemperaturen er nået over 5-8°C. Atlantis OD anvendes i vinterhvede og triticale senest på afgrødens stadie 32, i rug senest på afgrødens stadie 30.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, vindaks 0,75 lEfterår på afgrødens stadium 12-14 NB! Maksimalt 0,45 l Atlantis OD pr. ha i rug. Atlantis bør især over for agerrævehale indgå i et program der indeholder andre virkemekanismer.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, vindaks 0,9 lForår når ukrudtet er i vækst NB! Maksimalt 0,45 l Atlantis OD pr. ha i rug. Atlantis bør især over for agerrævehale indgå i et program der indeholder andre virkemekanismer. Anvendes fra væksten starter og dagtemperaturen er nået over 5-8°C. Atlantis OD anvendes i vinterhvede og triticale senest på afgrødens stadie 32, i rug senest på afgrødens stadie 30.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekter.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da Atlantis OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle almindelige markafgrøder. I tilfælde af omsåning f.eks. i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde er det muligt at så vårbyg og vårhvede, hvis der er udført en pløjning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 8 ºC  
Jordfugtighed ringe betydning ringe betydning  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko ingen risiko ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Ved meget kraftig dug, kan en sprøjtning forårsage afløb af dug/sprøjtevæske, og effekten kan i værste fald blive nedsat eller helt udeblive. Derfor bør der først sprøjtes, når duggen er ved at tørre ind.
Virkemåde
Atlantis OD indeholder aktivstofferne mesosulfuron-methyl samt iodosulfuron, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvigtige aminosyrer, isoleucin og valin. Atlantis OD indeholder en safener der betyder at afgrøden ikke påvirkes.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Atlantis OD
Sikkerhedsdatablad
Atlantis OD
Vejledning i Planteværn  2024
Side 343 til 344
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.