Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Othello
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Othello OD
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Othello
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
300,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  diflufenican
22,5  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 19,1  g/l  mefenpyr)
2,5  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 2,33  g/l  iodosulfuron)
7,5  g/l  mesosulfuron-methyl
(~ 7,29  g/l  mesosulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,269 l/ha  3,72 BI/l
Vintersæd 0,698 l/ha  1,43 BI/l
Vårsæd 0,239 l/ha  4,19 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 8,16 l/ha 0,123 B/l
Miljøeffekt 34,7 l/ha 0,0289 B/l
I alt 3,07 l/ha 0,325 B/l
 
Pesticidafgift: 47 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-520
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes i vinterhvede, vinterrug, og triticale senere end vækststadie 28.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. okt. 2013 31. dec. 2024 Othello, reg.nr. 18-520
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Othello, reg.nr. 18-520, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
F1 / 12 + B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Othello kan normalt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og -sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg pr.100 ltr vand, mangansulfat blandes aldrig med olie. Normalt blandes højest 2 midler. Tilberedning af sprøjtevæske: Midlet skal omrystes kraftigt før brug. Fyld sprøjten halvt med rent vand og tilsæt den ønskede mængde Othello. Den resterende vandmængde samt eventuelle blandingspartnere tilsættes. Eventuel Renol penereringsolie tilsættes til sidst. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Da nogle afgrøder er meget følsomme for selv små rester af minimidler som f.eks. Othello skal sprøjten rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Boxer, CCC 750, Cycocel 750, Fidox EC, Flexity, Lamdex, Proline EC 250, Roxy EC, Starane XL, Trece 750, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Medax Max, Medax Top, Starane 333 HL, Stomp CS, Tomahawk 200 EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cuadro NT, Hussar OD, Hussar Plus OD, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Nuance Max 75 WG, Primera Super, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris 0,6 lEfterår på ukrudtets stadium 11-13 (1-3-løvblade) Der kan forventes over 85% effekt på de nævnte arter. Effektkravet mod agerrævehale er meget højt og Othello er kun en del af en samlet behandling hvor andre midler med andre virkemekanismer indgår. Othello må kun anvendes en gang pr. vækstsæson, det vil sige enten efterår eller forår i en afgrøde.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris 0,4 l +
1 l Boxer
Efterår på ukrudtets stadium 11-13 (1-3-løvblade) Alternativt til Boxer kan anvendes 1 liter Stomp pr. ha. Der kan forventes over 85% effekt på de nævnte arter. Effektkravet mod agerrævehale er meget højt og Othello er kun en del af en samlet behandling hvor andre midler med andre virkemekanismer indgår. Othello må kun anvendes en gang pr. vækstsæson, det vil sige enten efterår eller forår i en afgrøde. Blanding af Othello med Boxer eller Stomp kombinerer både blad- og jordeffekt. Blandingen anbefales derfor ved behandling på småt ukrudt hvor nyfremspiring stadig kan forekomme. Er ukrudtet fremspiret og blevet stort anbefales det at øge Othello doseringen og mindske dosis af Boxer/Stomp eller helt undlade tilsætning af Boxer/Stomp.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris 0,6-1,2 lAfgrødens stadium 25-28 NB! Maksimal dosering i rug er 0,6 liter pr. ha. Højeste dosering anvendes ved stor ukrudtsbestand. Der kan forventes over 85% effekt på de nævnte arter. Effektkravet mod agerrævehale er meget højt og Othello er kun en del af en samlet behandling hvor andre midler med andre virkemekanismer indgår. Othello må kun anvendes en gang pr. vækstsæson, det vil sige enten efterår eller forår i en afgrøde.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da Othello hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle almindelige markafgrøder. I tilfælde af omsåning, f.eks. i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde, er det muligt at så vårbyg og vårhvede, hvis der er udført en pløjning. Ved såning af vinterraps, efter en afgrøde der er behandlet med Othello anbefales det at pløje før såning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5-8 ºC 12-15 ºC  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko ingen    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Ved meget kraftig dug, kan en sprøjtning forårsage afløb af dug/sprøjtevæske, og effekten kan i værste fald blive nedsat eller helt udeblive. Derfor bør der først sprøjtes, når duggen er ved at tørre ind.
Virkemåde
Midlet indeholder 3 aktivstoffer. Mesosulfuron-methyl og iodosulfuron der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea, samt diflufenican der virker ved at hæmme enzymet PDS. Optagelsen af mesosulfuron og iodosulfuron sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade. Efter optagelsen transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stofferne virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvigtige aminosyrer, isoleucin og valin, mens diflufenican virker både som jord og bladmiddel. Midlet indeholder en safener der betyder at afgrøden ikke påvirkes. Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger. Græsukrudt kan dog stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager ikke næring eller generer afgrøden. Virkningen af diflufenican ses som en afblegning til hvidfarvning af ukrudtsplanterne. Ukrudtsplanter kan fremspire normalt men hvidfarves efter fremspiring for derefter at gå ud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med store mængder vand og læge kontaktes. Evt. kontaktlinser fjernes. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder fedtalkohol ethoxylat alkylether. Kan give allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Othello
Sikkerhedsdatablad
Othello
Vejledning i Planteværn  2024
Side 232 til 233
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.