Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Betanal
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Betanal
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
90,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  phenmedipham
Parallelprodukt, identisk med Herbasan
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 4,50 l/ha  0,222 BI/l
Roer 4,50 l/ha  0,222 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 18,2 l/ha 0,0549 B/l
Miljøeffekt 20,7 l/ha 0,0483 B/l
I alt 9,69 l/ha 0,103 B/l
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-528
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær, rødbeder og bederoer.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. jan. 2009 15. feb. 2026 Betanal, reg.nr. 18-528
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i beder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i urtechrysanthemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i Calendula til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. jul. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Betanal til ukrudtsbekæmpelse i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. feb. 2021 15. feb. 2026 Godkendelse af Betanal (reg.nr. 18-528) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i blomster til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. feb. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Betanal (reg.nr. 18-528) til mindre anvendelse i gulerødder, persillerod, pastinak og knoldselleri
Under revurdering 16. feb. 2026 31. dec. 2099 Betanal, reg.nr. 18-528, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
C1 / 5
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Betanal kan udsprøjtes i enhver ønskelig vandmængde. Der anbefales følgende blandingsprocedure. Fyld tanken halvt med vand. Hvis Goltix indgår i blandingen, tilsættes det først under omrøring og opløses (dispergeres) fuldstændigt. Ryst dunken med Betanal omhyggeligt og tilsæt herefter produktet. Hvis der indgår olie, tilsættes det til sidst. Medvirkende til en problemfri udsprøjtning er bl.a.: 1) at man undlader at anvende stærkt kalkholdigt, jernholdigt eller snavset vand. 2) at man ikke blander mere sprøjtevæske, end der kan udsprøjtes på et par timer.
Rengøring
Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Herbasan skal opbevares køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Conviso One, Goliath, Goltix 70 WG, Lamdex, Nortron SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, ECP Metafol 700 SE, Goltix SC 700, Metafol 700 SE, Oblix 500, Oblix SC, Target 700 SE, UPL Metafol, Manganchelat 8% Mn
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Jordbær Tokimbladet ukrudt 2 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning Betanal kan benyttes i sidste halvdel af april eller efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger med 2,0 ltr. Betanal pr. ha, eller en behandling med 3 l/ha. Ukrudtsbekæmpelse kan ligeledes foretages efter bærplukning, hvor der sprøjtes med til til 3,0 ltr. Betanal pr ha. Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter. Behandlingen bør kun finde sted i perioder med temperaturer over 10-12 °C uden risiko for nattefrost. I "nye jordbærsorter" bør maksimalt anvendes 2,0 ltr. Betanal pr. ha. Det anbefales at prøvebehandle et mindre areal, før midlet tages i brug i nye sorter.
2 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning
Bederoer, Rødbeder Tokimbladet ukrudt 1,5-2 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Sprøjtningen i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger. For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen. Maks. 6 liter Betanal pr. vækstsæson, maks. 4 behandlinger pr. vækstsæson.
1,5-2 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 6-8 dage senere
1,5-2 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   6    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Andet Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent så fald med sprøjtning til sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.
Virkemåde
Phenmedipham er et kontaktmiddel, der kun optages via bladene. Phenmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante af grøder sker der en inaktivering af phenmedipham.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 1,2 l/ha  
Agerstedmoder 3 x 1,2 l/ha  
Burresnerre 3 x 1,2 l/ha  
Enårig rapgræs 3 x 1,2 l/ha  
Ferskenpileurt 3 x 1,2 l/ha  
Fliget brøndsel 3 x 1,2 l/ha  
Forglemmigej 3 x 1,2 l/ha  
Fuglegræs 3 x 1,2 l/ha  
Gul okseøje 3 x 1,2 l/ha  
Hanekro 3 x 1,2 l/ha  
Hejrenæb 3 x 1,2 l/ha  
Hundepersille 3 x 1,2 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 1,2 l/ha  
Hyrdetaske 3 x 1,2 l/ha  
Kamille 3 x 1,2 l/ha  
Liden nælde 3 x 1,2 l/ha  
Lægejordrøg 3 x 1,2 l/ha  
Raps 3 x 1,2 l/ha  
Rød tvetand 3 x 1,2 l/ha  
Snerlepileurt 3 x 1,2 l/ha  
Sort natskygge 3 x 1,2 l/ha  
Storkenæb 3 x 1,2 l/ha  
Vejpileurt 3 x 1,2 l/ha  
Ærenpris 3 x 1,2 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Generelt: Fjern straks alt forurenet tøj. Indånding: Bring personen i frisk luft. Kontakt læge. Hud: Forurenet hud vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Søg i alle tilfælde læge. Indtagelse: Skyl straks munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Betanal
Sikkerhedsdatablad
Betanal
Vejledning i Planteværn  2024
Side 375 til 377
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.