Middeldatabasen   19. september 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Trimmer 500 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Trimmer 500 WG
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,50 kr/g  (11. sep. 2017)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 788 g/ha 0,0013 B/g
Miljøeffekt 5.571 g/ha 0,0002 B/g
I alt 690 g/ha 0,0014 B/g
 
Pesticidafgift: 0,181 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-59
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39. Må i græs som udlæg i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 29.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. maj 2016 31. okt. 2018 Trimmer 500 WG

Anvendelse  
Resistensrisiko
Trimmer 500 WG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe: B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, et enkelt tilfælde af hanekro og gul okseøje, samt flere tilfælde af agerrævehale.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
For at sikre den optimale effekt tankblandes Trimmer 500 WG altid med et sprede/klæbemiddel, dog ikke hvis der tankblandes med Boxer EC. Fremstilling af sprøjtevæsken: Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Tilsæt den beregnede mængde Trimmer 500 WG under omrøring, når det er opløst tilsættes evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Den uåbnede pakning skal opbevares tørt. Anbrudt emballage skal opbevares tæt tillukket.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar (Syngenta Nordics A/S), Aproach, Bell, Boxer (Syngenta Nordics A/S), Bumper 25 EC, CCC 750, Comet Pro, Lexus 50 WG, Maredo 125 SC, Mirador 250 SC, Monitor (Monsanto Crop Sciences Danmark A/S), Opus (BASF A/S), Orius 200 EW, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Starane XL, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Tomahawk 200 EC, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Basagran M75, Comet (BASF A/S), Cycocel Extra, DFF, Fastac 50, Karate 2,5 WG, Medax Max, Pirimor G, Starane 333 HL, Stereo 312,5 EC, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Express SX, Harmony Plus ST, Harmony SX, Hussar OD, Nuance WG

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Om efteråret efter behandling med Trimmer 500 WG kan der sås korn, evt. med udlæg, og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder (f.eks. roser), hvis der er brugt Trimmer 500 WG om foråret. Om foråret året efter en behandling med Trimmer 500 WG er der ingen begrænsninger i, hvad der kan plantes/sås. Omsåning: I tilfælde af omsåning om foråret af et efterårsbehandlet areal, kan der dyrkes korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, hør, raps, hestebønner, ærter og kartofler. Hvis et forårsbehandlet areal skal omsås, kan der kun sås korn samme forår. Til ukrudtsbekæmpelse på omsåede arealer, bør der ikke anvendes Trimmer 500 WG eller et andet produkt fra samme virkemåde: Virkemådeklasse B.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Hvis en person føler utilpashed eller får symptomer på hudirritation, skal en læge konsulteres. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge. Nødtelefon: +45 35 31 35 31.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trimmer 500 WG
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.