Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Harmony 50 SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 og 5 x 22,5 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Harmony 50 SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,60 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  thifensulfuron-methyl
(~ 482  g/kg  thifensulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Græs og kløver 37,5 g/ha  0,0267 BI/g
Majs 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 22,5 g/ha  0,0444 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 99,9 g/ha 0,0100 B/g
Miljøeffekt 1.751 g/ha 0,0006 B/g
I alt 94,5 g/ha 0,0106 B/g
 
Pesticidafgift: 1,492 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-72
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.
Behandlingsfrist
Må i korn og fodermajs ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Må i græs og helsæd ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes i højre doseringer end de i brugsanvisningen nævnte eller i andre vækststadier. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl kun anvendes 1 gang om året (Spe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. okt. 2018 31. mar. 2025 Harmony 50 SX, reg.nr. 11-72 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2020 31. mar. 2025 Godkendelse af Harmony 50 SX (11-72) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i sukkermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. mar. 2021 31. mar. 2025 Godkendelse af Harmony 50 SX (reg.nr. 11-72) til mindre anvendelse mod ukrudt i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum til frøavl
Under revurdering 1. apr. 2025 31. dec. 2099 Harmony 50 SX, reg.nr. 11-72, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. ALLY ST, EXPRESS ST eller HARMONY SX, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er i Danmark fundet flere tilfælde af resistens i alm. Fuglegræs samt enkelte tilfælde i kornvalmue og hanekro over for sulfonylurea produkter. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger: 1. Hvis der konstateres resistens over for HARMONY SX, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel. 2. For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudtsarter, anvendes HARMONY SX efter følgende retningslinier: For nuværende anbefales det at anvende HARMONY SX i program med midler med anden virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten. Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold. Kontakt firmaet ved mistanke om resistens, så vi kan rådgive om egnet middel.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares i original, tæt lukket emballage, køligt og frostfrit, beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
ATR Mesotrion 100 SC, Onyx, Optimus Max, Trimaxx M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, DFF, Lamdex, MaisTer, Metaxon, Onyx EC, Orius Gold, Pirimor 500 WG, Proline Xpert EC 240, Saracen Delta Max, Stemper, Talius EC, Topik EC, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG, BioBor 150, Bor MEA 150, BorSupport 150F, Solubor DF, YaraVita Bortrac
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn med udlæg af kløvergræs, Korn med udlæg af lucerne Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, raps, snerlepileurt 12-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår Behandling foretages når lucernen/kløveren har 2 løvblade. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Lucerne Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, raps, snerlepileurt 15 g +
0,075-0,15 l Sprede-klæbemiddel
Se bemærkninger Behandling foretages ca. 4 uger efter dæksæden er fjernet, eller 2-3 uger efter første høst i begge tilfælde på lucerne i god vækst. Der kan opstå en midlertidig gulfarvning / væksthæmning af lucernen; men denne forsvinder efter 2-3 uger på lucerne i god vækst. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Fodermajs Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kamille, raps 5,625 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 13-16 Behandling foretages når ukrudt har kimblade - 2 løvblade. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. NB! Uanset forbeholdet om maks. 1 behandling med visse sulfonylurea-herbicider pr. år, må Harmony 50 SX anvendes i blanding eller sekvens med MaisTer og tilsvarende produkter i fodermajs.
Græs Fuglegræs, lav ranunkel, skræppe, stor nælde 30-37,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Medio juli til 1. september Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Græs, Kløvergræs Hyrdetaske, vårbrandbæger 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Medio juli til 1. september Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 15-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Thifensulfuron-methyl optages primært gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres thifensulfuron-methyl umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerpadderok 20-25 g/ha Svag eller varierende effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Agersennep 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Agerstedmoder 7-10 g/ha Svag eller varierende effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Agertidsel 20-25 g/ha Svag eller varierende effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Alm. røllike 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Bleg pileurt 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Blød storkenæb 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Burresnerre 7-10 g/ha Svag eller varierende effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Engkarse 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Ferskenpileurt 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Fuglegræs 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Fuglegræs 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Gråbynke 20-25 g/ha Svag eller varierende effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Gul okseøje 7-10 g/ha Svag eller varierende effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Hanekro 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Hyrdetaske 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Hyrdetaske 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Kamille 20-25 g/ha Små eller nyfremspirede: God effekt under gode betingelser i vedvarende græs ifølge etiketten
Kamille 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Kæmpebjørneklo 20-25 g/ha Svag eller varierende effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Lav ranunkel 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Markforglemmigej 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Mælkebøtte 20-25 g/ha Svag eller varierende effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Mælkebøtte 7-10 g/ha Svag eller varierende effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Raps 7-10 g/ha God effekt mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Rød tvetand 20-25 g/ha God effekt under gode betingelser i vedvarende græs ifølge etiketten
Rød tvetand 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Skræppe 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Snerlepileurt 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Snerlepileurt 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Sort natskygge 7-10 g/ha Du Pont Svag effekt ifølge Du Pont
Stor nælde 20-25 g/ha God effekt under gode betingelser i vedvarende græs ifølge etiketten
Vejpileurt 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Vild kørvel 20-25 g/ha God effekt under gode betingelser i vedvarende græs ifølge etiketten
Vårbrandbæger 20-25 g/ha God effekt i vedvarende græs ifølge etiketten
Vårbrandbæger 7-10 g/ha God effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
Ærenpris 7-10 g/ha Svag eller varierende effekt under gode betingelser mod forårsfremspiret ukrudt i korn ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
FØRSTEHJÆLP Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82121212
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harmony 50 SX
Sikkerhedsdatablad
Harmony 50 SX
Vejledning i Planteværn  2024
Side 443 til 444
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.