Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ally 20 SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Ally 20 SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,20 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 193  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
Vintersæd 30,0 g/ha  0,0333 BI/g
Vårsæd 20,0 g/ha  0,0500 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 1.020 g/ha 0,0010 B/g
Miljøeffekt 1.623 g/ha 0,0006 B/g
I alt 626 g/ha 0,0016 B/g
 
Pesticidafgift: 0,228 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-73
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse i korn om foråret.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. okt. 2018 31. aug. 2027 Ally 20 SX, reg.nr. 11-73 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ally SX indeholder aktivstoffet metsulfuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, kan arten være resistent over for alle produkter i virkemåden HRAC gruppe: B. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, hyrdetaske, vindaks, gul okseøje og italiensk rajgræs samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med effektiv virkning over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af midler med forskellige virkemåde. Anbefalinger 1) Hvis der er konstateret resistens over for Ally SX, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor. 2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudtsarter, anvendes Ally SX i tankblanding efter følgende retningslinier: For nuværende anbefales det at udsprøjte Ally SX i tankblanding med anbefalet dosering af fluroxypyr. Vælger man at udsprøjte Ally SX alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme mod de pågældende ukrudtsarter i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Påfyldning skal ske på plads med opsamling eller i marken. Dette gælder alment for alle produkter. Fyld tanken ¾ med vand. Tilsæt det beregnede mængde Ally SX direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Broadway, Cuadro NT, Entargo, Optimus Max, Trimaxx M, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, Cycocel 750, Cycocel Extra, DFF, Folicur Xpert EC 240, Lamdex, Metaxon, Orius Gold, Primus, Proline Xpert EC 240, Prosaro, Saracen Delta Max, Saracen M, Sempra SC, Stemper, Talius EC, Tombo, Topik EC, Trece 750, CarboMan 500, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Cerone, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG, Primera Super
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vinterbyg efter BBCH 30.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-19 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vårsæd efter BBCH 30.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde Efter behandling med Ally SX, kan der den følgende vækstsæson dyrkes vårraps, kartofler, majs, korn, ærter, hestebønner og hør. Hvis der er anvendt max 15 g Ally SX, kan der dyrkes roer det efterfølgende år. Hvis der er anvendt max 15 g Ally SX, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end to måneder efter sprøjtning. Hvis der er anvendt mere end 15 g Ally SX, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end tre måneder efter sprøjtning. Der kan ikke dyrkes grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år Ally SX er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med Ally SX Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Indenfor den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre og der bør pløjes.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % >95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   >4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Virkemåde
Metsulfuron optages både via bladene og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledelingen og vækst i planten stopper. I tolerante planter inaktiveres metsulfuron-methyl både i rødder og blade umiddelbart efter optagelsen. Selektiviteten over for vinterbyg er mindre end hos de øvrige kornarter. Metsulfuron-methyl bindes kun svagt i jorden, og der opnås en god jordeffekt selv på humusrige jorder.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agersennep 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agerstedmoder 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Alm. pengeurt 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Bleg pileurt 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Burresnerre 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Ferskenpileurt 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Flerfarvet ærenpris 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Gul okseøje 20 g/ha Ally SX etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Gulurt 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hanekro 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Haremad 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hejrenæb 20 g/ha Ally SX etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Hundepersille 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kornvalmue 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kærgaltetand 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Liden nælde 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Lægejordrøg 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 20 g/ha Ally SX etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Markærenpris 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Raps 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Rød tvetand 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Skivekamille 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Snerlepileurt 20 g/ha Ally SX etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Sort natskygge 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Storkronet ærenpris 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Svinemælde 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Svinemælk (frøfremspiret) 20 g/ha Ally SX etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Vedbendærenpris 20 g/ha Ally SX etiketten svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 20 g/ha Ally SX etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Vindaks 20 g/ha Ally SX etiketten svingende, men svag virkning ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212 eller 0046 8 337043.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ally 20 SX
Sikkerhedsdatablad
Ally 20 SX
Vejledning i Planteværn  2021
Side 375 til 377
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.