Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Accurate Max
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100, 250 g
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Accurate Max
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,18 kr/g  (20. sep. 2022)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 193  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
Vintersæd 30,0 g/ha  0,0333 BI/g
Vårsæd 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20.000 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 1.020 g/ha 0,0010 B/g
Miljøeffekt 1.623 g/ha 0,0006 B/g
I alt 607 g/ha 0,0016 B/g
 
Pesticidafgift: 0,235 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-35
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuronmethyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. dec. 2018 31. aug. 2027 Accurate Max, reg.nr. 347-35 - godkendelse overført fra Cheminova A/S
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2019 31. aug. 2027 Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i spindhør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2019 31. aug. 2027 Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i elefantgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2019 31. aug. 2027 Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom metsulfuron-methyl, tribenuron eller thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af sulfonylurea- resistens i kamille, fuglegræs og kornvalmue samt et enkelt tilfælde i hanekro og hyrdetaske. Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af resistens. Aktivstoffet i Accurate Max tilhører HRAC gruppe B.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Accurate Max kan blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg mangansulfat. Tilberedning af sprøjtevæsken: Tanken, dyser, sier og filtre skal være rengjorte og uden belægninger før påfyldning. Fyld tanken halvt op med rent vand og tilsæt den anbefalede mængde af Accurate Max. Fyld derefter tanken helt op med rent vand. Under og efter påfyldning samt under kørsel skal sprøjtevæsken være under konstant omrøring. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes umiddelbart efter opblanding. Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Sørg for at tanken er grundigt rengjort og alle hinder og belægninger fjernet før udstyret benyttes igen (se Rengøring af sprøjte). Opblanding af sprøjtevæsker bør ske på et bevokset areal eller på et areal hvor eventuelt spild kan opsamles. Påfyldning bør ikke ske i nærheden af brønde, boringer, kloakker mv.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Broadway, Kaiso Sorbie, Metaxon, Saracen M, Stabilan Extra, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, CCC 750, Cycocel 750, DFF, Flurostar 180, Moddus M, Moddus Start, Primus, Sempra SC, Starane 333 HL, Starane XL, Stomp CS, Tombo, Topik EC, Trece 750, Zypar, CarboMan 500, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, NitraMan 235, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ally 20 SX, Cerone, Express 50 SX, Foxtrot, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Nuance Max 75 WG, Primera Super
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug, Vinterspelt Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug, Vinterspelt Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår. I vinterbyg kan Accurate Max anvendes til og med afgrødens vækststadie 30.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 13-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % >95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   >4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Virkemåde
Metsulfuron optages både via bladene og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledelingen og vækst i planten stopper. I tolerante planter inaktiveres metsulfuron-methyl både i rødder og blade umiddelbart efter optagelsen. Selektiviteten over for vinterbyg er mindre end hos de øvrige kornarter. Metsulfuron-methyl bindes kun svagt i jorden, og der opnås en god jordeffekt selv på humusrige jorder.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agersennep 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agerstedmoder 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Alm. pengeurt 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Bleg pileurt 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Burresnerre 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Ferskenpileurt 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Flerfarvet ærenpris 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Gul okseøje 20 g/ha Accurate Max etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Gulurt 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hanekro 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Haremad 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hejrenæb 20 g/ha Accurate Max etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Hundepersille 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kornvalmue 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kærgaltetand 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Liden nælde 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Lægejordrøg 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 20 g/ha Accurate Max etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Markærenpris 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Raps 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Rød tvetand 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Skivekamille 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Snerlepileurt 20 g/ha Accurate Max etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Sort natskygge 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Storkronet ærenpris 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Svinemælde 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Svinemælk (frøfremspiret) 20 g/ha Accurate Max etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Vedbendærenpris 20 g/ha Accurate Max etiketten svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 20 g/ha Accurate Max etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Vindaks 20 g/ha Accurate Max etiketten svingende, men svag virkning ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyld øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
klasse 9, gruppe III
IMDG
klasse 9, gruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Accurate Max
Sikkerhedsdatablad
Accurate Max
Vejledning i Planteværn  2024
Side 359 til 360
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.