Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glyphomax 480 SL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10, 15, 20, 200, 640 og 1000 l
Registreringsindehaver
Albaugh TKI d.o.o.
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Firmaets produktside
Glyphomax 480 SL
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
122,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vinterraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vintersæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårsæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Ærter 2,63 l/ha  0,381 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,8 l/ha 0,0783 B/l
Miljøeffekt 48,0 l/ha 0,0209 B/l
I alt 10,1 l/ha 0,0992 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
756-8
Miljøstyrelsens godkendelse
Ukrudtsbekæmpelse i bælgfrugter. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer og juletræsplantager. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i korn. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i ærter, korsblomstrede afgrøder, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
Behandlingsfrist
Korn, bælgfrugter, ærter, korsblomstrede afgrøder, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer kun anvendes indtil 30 dage før høst senest i BBCH 55 og om efteråret efter høst.
Forbehold
Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr - dog ikke til fjerkræ og får. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pensel. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke opbevares ved temperaturer over 40 °C. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2.1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.1 L produkt/ha op til og inklusiv 4.1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 4.1 L produkt/ha (Spe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 31. jul. 2023 30. sep. 2023 Glyphomax 480 SL (PMGDMA480ATF), reg.nr. 756-8
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. aug. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Glyphomax 480 SL (reg.nr. 756-8) til mindre anvendelse mod ukrudt på og omkring spor og skinner på jernbaner
Afmeldt / registrering trukket 1. okt. 2023 31. dec. 2024 Glyphomax 480 SL, reg.nr. 756-8, godkendelse trukket i forbindelse med forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder. Må lovligt anvendes i foderafgrøder hvor det er godkendt frem til 30. juni 2024.
På forbudsliste 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Glyphomax 480 SL, reg.nr. 756-8, anvendelses- og opbevaringsforbud som følge af forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Midlet tilhører HRAC Resistensgruppe G. Albaugh UK Ltd. Anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde Glyphomax 480 SL, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Glyphomax 480 SL i fyldestationen. Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Må ikke opbevares ved temperaturer over 40 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Command CS, DFF, Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Frøukrudt, rodukrudt 3-4,5 lUkrudt i god vækst Udyrkede arealer (eksempelvis industriområder) såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Dog ikke på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Behandlingstidspunkt: Hele vækståret. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4.5 liter/ha, max total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Korn Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 1,5 lFør høst, se bemærkninger Kvikmængde under 25 skud pr. m2. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Korn Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25 lFør høst, se bemærkninger Kvikmængde over 25 skud pr. m2. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Ærter Kvik 1,5-2,25 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Ærter Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Raps Nedvisning 2,25 lSenest 10 dage før høst Der behandles når vandprocenten er under 30 pct. Dette er normalt, når størstedelen af skulperne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt og 14-21 dage før en direkte høst. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Rybs, Vinterraps, Vårraps Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25 lSenest 10 dage før høst Der behandles når vandprocenten er under 30 pct. Dette er normalt, når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt og 14-21 dage før en direkte høst. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hestebønner Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25 lSenest 10 dage før høst Behandlingen foretages efter samme system som ved ærter. Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hestebønner Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Behandlingen foretages efter samme system som ved ærter. Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bønner Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1,5-3 lSenest 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, græsukrudt, spildkorn 1,125-1,5 lI stub efter høst For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 1.5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 3.0 liter/ha.
Stub Etårigt ukrudt, græsukrudt, spildkorn 2,25-3 lI stub efter høst For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 3 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6.0 liter/ha.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lI stub efter høst Behandles når græs og kvik har 3-6 blade. For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 3 lSe bemærkninger Før sidste slet behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Marken behandles mindst 10 dage før sidste slet tages. Græsset kan anvendes til afgræsning, staldfodring, ensilering og pillefremstilling, umiddelbart efter behandlingsfristen udløb. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-6 lSe bemærkninger Hele vækståret. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade og en højde på 15-20 cm. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før såning om foråret Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-3 lForår når kvikken har 3-6 blade og er i god vækst For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: senest 5 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: senest 2 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før såning om foråret Delvis udvintret korn, tokimbladet frøukrudt 0,75-1,5 lNår ukrudtet er i god vækst Omsåning af delvis udvintret korn. Højeste dosis: senest 5 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: senest 2 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Frøukrudt 1,125 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Før afgrødens fremspiring, efterår og forår. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Kvik 2,25-3 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Før afgrødens fremspiring, efterår og forår. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,27 lSe bemærkninger Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er rodfæstet på blivestedet. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Skovbrug Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 1,5-6 lSe bemærkninger Traktormonteret eller håndholdt sprøjte. Behandling udføres normalt efter plantning på et passende tidspunkt for effekt. Hvis sprøjtning udføres efter plantning, skal skuddene beskyttes. Det følgende år efter plantning og årene efter det kan skuddene sprøjtes uden beskyttelse, efter at skuddene er blevet træagtige. Påfør når ukrudtet vokser. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 6,0 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Under blommetræer, Under kirsebærtræer, Under pæretræer, Under æbletræer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lSe bemærkninger Efter høst men før museøre stadiet. Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. Behandlingsfrist 30 dage. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6,75 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Trækulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lSe bemærkninger Efter høst men før museøre stadiet. Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6,75 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0 lOktober-februar NB! Dosis: 1,5 liter Glyphomax 48 HL pr. 8,5 liter vand. Oktober til ultimo februar når træernes saftstrømme er nedadgående. Glyphomax 480 SL pensles eller sprøjtes på træets snitflade umiddelbart efter fældning. Bemærk: Mellem træer af samme art, kan der forekomme rodsammenfletninger og dermed risiko for overførsel af Glyphomax 480 SL fra et behandlet træ til et andet. Det samme gør sig gældende ved behandling af rodskud. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr Kæmpebjørneklo, rød hestehov 0 lSe bemærkninger NB! Dosis: 0,15 liter Glyphomax 48 HL pr. 0,8 liter vand. Håndholdt eller traktormonteret pensling på udyrkede arealer og alle afgrøder, når ukrudtet er højere end afgrøden. Påstryg kun de planter, der ønskes bekæmpet. Andre planter, der kommer i berøring med sprøjtevæsken, kan blive skadet. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Uspecificeret Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lSe bemærkninger Ryg- og håndholdt sprøjte på mindre arealer, fx under hegn, omkring buske o.l. NB! Der anvendes 0,15-0,225 l Glyphomax 480 SL pr. 10-15 l vand for 500 m². Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet. Undgå vindafdrift ved behandlingen. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Midlet optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten inklusiv rødder med plantens saftstrøm. I planten hindres dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket resulterer i at planten dør. Effekten ses normalt 10-14 dage efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder dinatrium cocoamfodipropionat [List No.: 939-640-9, CAS No.: 68604-71-7]. Kan udløse allergisk reaktion
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glyphomax 480 SL
Sikkerhedsdatablad
Glyphomax 480 SL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.