Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cliophar 600
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Cliophar 600
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.710,00 kr/l  (1. mar. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  clopyralid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l
Vårraps 0,167 l/ha  6,00 BI/l
(Vårsæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,355 l/ha 2,82 B/l
Miljøeffekt 13,7 l/ha 0,0729 B/l
I alt 0,346 l/ha 2,89 B/l
 
Pesticidafgift: 417 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
361-56
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkeroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
Behandlingsfrist
Må i vår- og vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 50. Må i sukkerroer, foderroer og rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. feb. 2023 30. nov. 2024 Cliophar 600, reg. nr. 361-56

Anvendelse  
Resistensrisiko
Cliophar 600 indeholder clopyralid som er et auxin-virkende stof. Clopyralid tilhører HRAC gruppe 4 / 0 og risikoen for resistens vurderes at være lav. For at undgå udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding: Der kan blandes med andre herbicider med samme anvendelsestidspunkt. Undgå dog blanding med Safari (nedsætter effekt i blanding og ved anvendelse op til 14 dage før anvendelse af Cliophar 600) samt mikronæringsstoffer (risiko for udfældning).
Rengøring
Sprøjten rengøres indvendigt og udvendigt straks efter brug - enten direkte i marken eller på vaskeplads med opsamling. Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26/11 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Cliophar 600 bør opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Betanal Classic, Boxer, Focus Ultra, Goltix SC 700, Nortron SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Safari 50 WG, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,13 lAfgrødens stadium 31-50 Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Vinterraps behandles senest i vækststadie BBCH 50. Max 1 behandling hvert 4. år.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rødbeder, Sukkerroer Kamille, snerlepileurt 0,04 lUkrudt 2-4 løvblade Anvendes i blanding med andre produkter for at forstærke effekten overfor arter som kamille og snerlepileurt. Må kun anvendes hvert 4. år. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Behandlingsfrist: vækststadium BBCH 15.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rødbeder, Sukkerroer Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,04 lUkrudt 2-4 løvblade Rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Max. dosis i båndet 0,16 liter pr. ha. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år. Behandlingsfrist: vækststadium BBCH 15.
Etablerede trækulturer, Granarter, Ædelgranarter Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,2 lSe bemærkninger Ukrudt 10-30 cm. Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Kun som pletsprøjtning i max 20 pct. af marken. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning og efterfølgende afgrøder: Hvis behandlet jord skal omsås, kan korn, raps, majs og græs sås. For efterfølgende afgrøder gælder, at følgende planter er følsomme over for rester af clopyralid: - Kartofler og andre natskyggeplanter - Ærter, bønner og andre bælgplanter - Gulerod og andre skærmblomstrede - Salat og andre kurvblomster Hvis plantematerialet fra den foregående behandlede afgrøde ikke er fuldstændigt nedbrudt, kan ovenstående afgrøde skades. Vær derfor opmærksom ved etablering af disse afgrøder. Plantemateriale fra behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse eller som uomsat kompost.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10-12 ºC 15-18 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   6    
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Optimale vækstforhold fremmer effekten. Benyt derfor morgensprøjtning på saftspændte planter i god vækst.
Virkemåde
Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Følsomme arter findes specielt inden for de kurvblomstrede såsom kamille, gul okseøje og agertidsel. I tolerante afgrøder sker der en inaktivering af clopyralid.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cliophar 600
Sikkerhedsdatablad
Cliophar 600
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.