Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glyphomax 480 HL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10, 15, 20, 200, 640 og 1000 l
Registreringsindehaver
Albaugh TKI d.o.o.
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Firmaets produktside
Glyphomax 480 HL
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
122,00 kr/l  (20. okt. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vinterraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vintersæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårsæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Ærter 2,63 l/ha  0,381 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,8 l/ha 0,0783 B/l
Miljøeffekt 48,0 l/ha 0,0209 B/l
I alt 10,1 l/ha 0,0992 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
756-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Bekæmpelse af flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning i foderafgrøderne raps, rybs, korn, ærter, bønner, hestebønner og græs. - Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af weed wiper. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer og juletræsplantager. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer.
Behandlingsfrist
Foderafgrøderne raps, rybs, korn, ærter, bønner, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, rybs, korn, ærter, bønner, hestebønner og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr – dog ikke til fjerkræ og får. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pensel. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke opbevares ved temperaturer over 40 °C. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,1 L produkt/ha op til og inklusiv 4,1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 4,1 L produkt/ha (Spe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. okt. 2023 31. dec. 2025 Glyphomax 480 HL (PMGDMA480ATF), reg.nr. 756-9

Anvendelse  
Resistensrisiko
Midlet tilhører HRAC Resistensgruppe 9 (tidligere gruppe G). Albaugh UK Ltd. Anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde Glyphomax 480 HL, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Glyphomax 480 HL i fyldestationen. Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter rengøringsmiddel (eks. Nonionisk sprede/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Må ikke opbevares ved temperaturer over 40 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Command CS, DFF, Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Frøukrudt, rodukrudt 3-4,5 lUkrudt i god vækst Udyrkede arealer (eksempelvis industriområder) såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Dog ikke på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Behandlingstidspunkt: Hele vækståret. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4.5 liter/ha, max total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Korn Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 1,5 lFør høst, se bemærkninger Behandl marken ved fuld modning. Når kernerne er vanskelige at dele med en fingernegl. Bekendtgørelse nr. 961 af 26/06/2023 §42: må ikke anvendes i afgrøder til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Korn Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 2,25 lFør høst, se bemærkninger Behandl marken ved fuld modning. Når kernerne er vanskelige at dele med en fingernegl. Bekendtgørelse nr. 961 af 26/06/2023 §42: må ikke anvendes i afgrøder til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Ærter Kvik 1,5-2,25 lSenest 10 dage før høst Når 70-75% af marken er gulgrøn til gulbrun. På dette tidspunkt kan ærterne fra de øverste bælge deles med fingrene. Vandindhold: <30%. Bekendtgørelse nr. 961 af 26/06/2023 §42: Må ikke anvendes til konsumærter efter fremspiring af afgrøden. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Rybs, Vinterraps, Vårraps Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25 lSenest 10 dage før høst Når vandindholdet er <30%. Typisk når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Ca. 2-4 dage før skårlægningstidspunkt, eller 14-21 dage før direkte høst. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hestebønner Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25 lSenest 10 dage før høst Når 2/3–3/4 af bælgene har skiftet farve. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bønner Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1,5-3 lSenest 10 dage før høst Når 2/3–3/4 af bælgene har skiftet farve. Må ikke anvendes i afgrøder til frø eller konsum. Må ikke anvendes i afgrøder til Før høst må Glyphomax 480 HL kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, græsukrudt, spildkorn 1,125-1,5 lI stub efter høst For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 1,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 3,0 liter/ha.
Stub Etårigt ukrudt, græsukrudt, spildkorn 2,25-3 lI stub efter høst For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. 1-2 behandlinger pr. vækstår med mindst 21 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 3,0 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6,0 liter/ha.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lI stub efter høst Behandles når græs og kvik har 3-6 blade. For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 2,25-3 lSe bemærkninger Når græs og kvik har 3-6 blade. Før høst efterår og forår senest 10 dage før høst eller såning. Glyphomax 480 HL må kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Glyphomax 480 HL på mindre områder af marken. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-6 lSe bemærkninger Hele vækståret. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade og en højde på 15-20 cm. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder, Før såning af afgrøder Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-3 lSe bemærkninger Før jordbearbejdning. For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: senest 5 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: senest 2 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder, Før såning af afgrøder Delvis udvintret korn, tokimbladet frøukrudt 0,75-1,5 lSe bemærkninger Omsåning af delvis udvintret korn. For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: senest 5 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: senest 2 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder Frøukrudt 1,125 lSe bemærkninger Direkte såning. Før afgrødens fremspiring, efterår og forår. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder Kvik 2,25-3 lSe bemærkninger Direkte såning. Før afgrødens fremspiring, efterår og forår. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,27 lSe bemærkninger Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er rodfæstet på blivestedet. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Skovbrug Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 1,5-6 lSe bemærkninger Traktormonteret eller håndholdt sprøjte. Behandling udføres normalt efter plantning på et passende tidspunkt for effekt. Hvis sprøjtning udføres efter plantning, skal skuddene beskyttes. Det følgende år efter plantning og årene efter det kan skuddene sprøjtes uden beskyttelse, efter at skuddene er blevet træagtige. Påfør når ukrudtet vokser. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 6,0 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Frugtplantager Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lSe bemærkninger Eksempelvis æbler, pærer, blommer og kirsebær. Efter høst men før museøre stadiet. Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. Behandlingsfrist 30 dage. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6,75 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0 lSe bemærkninger NB! Dosis: 15% opløsning, 1,5 liter Glyphomax 48 HL pr. 8,5 liter vand. Oktober til ultimo februar når træernes saftstrømme er nedadgående. Glyphomax 480 SL pensles eller sprøjtes på træets snitflade umiddelbart efter fældning. Bemærk: Mellem træer af samme art, kan der forekomme rodsammenfletninger og dermed risiko for overførsel af Glyphomax 480 SL fra et behandlet træ til et andet. Det samme gør sig gældende ved behandling af rodskud. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr Græsukrudt, kvik, kæmpebjørneklo, rød hestehov, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! Dosis: 0,15 liter Glyphomax 48 HL pr. 0,8 liter vand. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr på udyrkede arealer og alle afgrøder, når ukrudtet er højere end afgrøden. Weep-wiper og/eller pensling. Påstryg kun de planter, der ønskes bekæmpet. Andre planter, der kommer i berøring med sprøjtevæsken, kan blive skadet. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Uspecificeret Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lSe bemærkninger Ryg- og håndholdt sprøjte på mindre arealer, fx under hegn, omkring buske o.l. NB! Der anvendes 0,15-0,225 l Glyphomax 480 HL pr. 10-15 l vand for 500 m². Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet. Undgå vindafdrift ved behandlingen. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Midlet optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten inklusiv rødder med plantens saftstrøm. I planten hindres dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket resulterer i at planten dør. Effekten ses normalt 10-14 dage efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder dinatrium cocoamfodipropionat [List No.: 939-640-9, CAS No.: 68604-71-7]. Kan udløse allergisk reaktion
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glyphomax 480 HL
Sikkerhedsdatablad
Glyphomax 480 HL
Vejledning i Planteværn  2024
Side 284 til 302
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.