Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Metafol 700 SE
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Metafol 700 SE
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
700  g/l  metamitron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 3,00 l/ha  0,333 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøeffekt 16,6 l/ha 0,0602 B/l
I alt 2,44 l/ha 0,410 B/l
 
Pesticidafgift: 72 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1046-12
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. nov. 2023 30. nov. 2027 Metafol 700 SE, reg.nr. 1046-12
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2024 30. nov. 2027 Godkendelse af Metafol 700 SE (1046-12) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2024 30. nov. 2027 Godkendelse af Metafol 700 SE (1046-12) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Metafol 700 SE indeholder aktivstoffet metamitron, som tilhører triazinon gruppen (HRAC gruppe 5 (tidligere C1), og vurderes til at have høj/medium risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det, at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter
Resistensklasse
C1 / 5
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Dunken med Metafol 700 SE rystes kraftigt. Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter Metafol 700 SE tilsættes under omrøring. Når Metafol 700 SE er fuldt fordelt, tilsættes Betasana 160 SE og Oblix SC under videre vandpåfyldning og omrøring. Penetreringsolien tilsættes herefter. Præparatfyldeudstyr Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Metafol 700 SE i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. 1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 1401 af 26. November 2018.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Betasana 160, Nortron SC, Oblix 500, Oblix SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal, Betasana 160 SE, Pirimor 500 WG, SweDane Betasana 160 SE
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,5-1 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Metafol 700 SE anvendes med bedst effekt i et sprøjteprogram, hvori indgår tankblandinger med andre roeukrudtsmidler, udsprøjtet efter fremspiring af ukrudtet. Der anbefales normalt 3-4 sprøjtninger. Der må maksimalt anvendes 1 liter/ha/gang og 3 liter Metafol 700 SE pr. ha pr. år. Metafol 700 SE må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.
0,5-1 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 6-8 dage senere
0,5-1 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere
0,5-0,75 lEvt. 4. sprøjtning 8-10 dage efter 3. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Hvis klimatiske forhold har gjort det nødvendigt at foretage omsåning, kan der med det samme og uden pløjning igen sås bederoer. Efter pløjning kan der dyrkes kartofler, majs eller hestebønner. Ventetid før såning/plantning af disse afgrøder er 6 uger (42 dage) efter sidste behandling med Metafol 700 SE. Vintersæd kan sås i samme sæson, så længe der er gået 16 uger siden sidste sprøjtning og såning med Metafol 700 SE. Det anbefales at pløje ned til en dybde på 15 cm med efterfølgende grundig jordbearbejdning inden såning af ny afgrøde. Alle typer forårsafgrøder kan sås i den efterfølgende sæson efter Metafol 700 SE behandling.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2      
Virkemåde
Metamitron optages både via bladene og gennem rødderne. Metamitron optaget gennem rødderne transporteres op i planten, hvorimod metamitron optaget gennem bladene ikke transporteres i planten. Metamitron virker i følsomme planter ved at blokere fotosyntesen. I tolerante afgrøder inaktiveres metamitron umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 1 l/ha  
Agerstedmoder 3 x 1 l/ha  
Burresnerre 3 x 1 l/ha  
Enårig rapgræs 3 x 1 l/ha  
Ferskenpileurt 3 x 1 l/ha  
Fliget brøndsel 3 x 1 l/ha  
Forglemmigej 3 x 1 l/ha  
Fuglegræs 3 x 1 l/ha  
Gul okseøje 3 x 1 l/ha  
Hanekro 3 x 1 l/ha  
Hejrenæb 3 x 1 l/ha  
Hundepersille 3 x 1 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 1 l/ha  
Hyrdetaske 3 x 1 l/ha  
Kamille 3 x 1 l/ha  
Liden nælde 3 x 1 l/ha  
Lægejordrøg 3 x 1 l/ha  
Raps 3 x 1 l/ha  
Rød tvetand 3 x 1 l/ha  
Snerlepileurt 3 x 1 l/ha  
Sort natskygge 3 x 1 l/ha  
Storkenæb 3 x 1 l/ha  
Vejpileurt 3 x 1 l/ha  
Ærenpris 3 x 1 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Hudkontakt: Vask huden med store mængder vand. Øjenkontakt: Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. Indtagelse: I tilfælde af ubehag, ring til en giftinformation eller en læge. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
kl. 9 pkt. 11 c
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Metafol 700 SE
Sikkerhedsdatablad
Metafol 700 SE
Vejledning i Planteværn  2024
Side 348 til 350
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.