Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Betasana 160 SE
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  phenmedipham
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 4,50 l/ha  0,222 BI/l
Roer 4,50 l/ha  0,222 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 18,1 l/ha 0,0551 B/l
Miljøeffekt 20,6 l/ha 0,0486 B/l
I alt 3,06 l/ha 0,327 B/l
 
Pesticidafgift: 50 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1046-13
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides, SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. dec. 2023 15. feb. 2026 Betasana 160 SE, reg.nr. 1046-13
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. apr. 2024 31. dec. 2099 Godkendelse af Betasana 160 SE (reg.nr. 1046-13) til mindre anvendelse i gulerødder, persillerod, pastinak og knoldselleri

Anvendelse  
Resistensrisiko
Betasana 160 SE, indeholdende det aktive stof phenmedipham, tilhører phenylcarbamat-gruppen, HRAC gruppe 5 (tidligere: C1).
Resistensklasse
C1 / 5
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/ lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Betasana 160 SE i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. 1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Goltix SC 700, Lamdex, Mavrik, Metafol 700, Metafol 700 SE, Oblix SC, Pirimor 500 WG, Safari 50 WG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 1,5-2 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Sprøjtningen i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger. For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med egnede godkendt midler. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen. Maks. 6 liter Betasana 160 SE pr. vækstsæson, maks. 4 behandlinger pr. vækstsæson.
1,5-2 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 6-8 dage senere
1,5-2 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   6    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Andet Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent så fald med sprøjtning til sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.
Virkemåde
Phenmedipham er et kontaktmiddel, der kun optages via bladene. Phenmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante af grøder sker der en inaktivering af phenmedipham.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 1,2 l/ha  
Agerstedmoder 3 x 1,2 l/ha  
Burresnerre 3 x 1,2 l/ha  
Enårig rapgræs 3 x 1,2 l/ha  
Ferskenpileurt 3 x 1,2 l/ha  
Fliget brøndsel 3 x 1,2 l/ha  
Forglemmigej 3 x 1,2 l/ha  
Fuglegræs 3 x 1,2 l/ha  
Gul okseøje 3 x 1,2 l/ha  
Hanekro 3 x 1,2 l/ha  
Hejrenæb 3 x 1,2 l/ha  
Hundepersille 3 x 1,2 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 1,2 l/ha  
Hyrdetaske 3 x 1,2 l/ha  
Kamille 3 x 1,2 l/ha  
Liden nælde 3 x 1,2 l/ha  
Lægejordrøg 3 x 1,2 l/ha  
Raps 3 x 1,2 l/ha  
Rød tvetand 3 x 1,2 l/ha  
Snerlepileurt 3 x 1,2 l/ha  
Sort natskygge 3 x 1,2 l/ha  
Storkenæb 3 x 1,2 l/ha  
Vejpileurt 3 x 1,2 l/ha  
Ærenpris 3 x 1,2 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Betasana 160 SE
Sikkerhedsdatablad
Betasana 160 SE
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.