Middeldatabasen   18. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Boxer 800 EC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10, 20 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
800  g/l  prosulfocarb
Parallelprodukt, identisk med Fidox EC
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Kartofler 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 2,78 l/ha 0,360 B/l
Miljøeffekt 6,98 l/ha 0,143 B/l
I alt 1,48 l/ha 0,677 B/l
 
Pesticidafgift: 111 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-42
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der skal være et interval på 100 dage for såning/plantning af efterfølgende afgrøder tilhørende skærmplante-familien (Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder, knoldselleri, pastinak og persillerod. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. feb. 2024 31. jan. 2028 Boxer 800 EC, reg. nr. 613-42

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger.
Resistensklasse
N / 15
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes halvt med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
DFF, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Burresnerre, enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt, vindaks 1,5-4 lEfterår Højeste dosering ved store forekomster af agerrævehale og rajgræs. Fidox kan udsprøjtes om efteråret straks efter såning og frem til kornets tre-bladstadium (BBCH 13). Det optimale sprøjtetidspunkt er netop, når sprøjtesporene er synlige (BBCH 10-11). Hvor Boxer anvendes alene, må der påregnes en supplerende behandling mod tokimbladet ukrudt om foråret. Boxer 800 EC bør ikke anvendes i vintersæd med udlæg pga. risiko for skade på udlægget. Må anvendes 1 gang.
Kartofler Burresnerre, enårig rapgræs, sort natskygge 4 lForår før fremspiring Boxer 800 EC udsprøjtes på færdighyppede kartofler med fast kam inden kartoflerne spirer frem. Højeste dosering ved store forekomster af ukrudt. Burresnerre med indtil 2 kranse og sort natskygge med indtil 2 løvblade kan bekæmpes med Boxer 800 EC. Sprøjtning med Boxer 800 EC efter kartoflernes fremspiring kan give en forbigående skade på kartoflerne. Tørke kan reducere virkningen af Boxer 800 EC.
Engrapgræs til frøavl, Rajgræs til frøavl, Rødsvingel til frøavl Burresnerre, enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt, vindaks 1-1,5 lEfterår Boxer 800 EC anvendes om efteråret, når afgrøden er veletableret.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Udvintrer vintersæd er der frit afgrødevalg efter opharvning. Efter høst af vintersæd eller kartofler er der frit afgrødevalg.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   let fugtig  
Andet Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Boxer 800 EC. Kornet skal sås i en dybde af mindst 3 cm og være godt dækket med jord. Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser, men Boxer 800 EC har dog også god virkning under tørre forhold. Efter kraftig regn, hvor afgrøden lider af iltmangel, kan forbigående gulfarvning af bladene observeres efter anvendelse af Boxer 800 EC. Skaden vil normalt være forbigående.
Virkemåde
Prosulfocarb optages både via bladene og gennem rødderne og midlet har effekt både over for spirende ukrudt og over for nyfremspiret ukrudt. Prosulfocarb påvirker plantens fedtsyresyntese og dermed dannelsen af de fedtstoffer, der er en væsentlig bestanddel af cellemembraner. Virkningen af prosulfocarb ses som en mørkfarvning af ukrudtets kimblade og -stængel. Selektiviteten skyldes at kornet’s rødder ikke kommer i kontakt med herbicidet.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål 4 l/ha  
Agerrævehale 2 l/ha 60-85% effekt ifølge produktblad, mod agerrævehale anbefales 4 l pr. ha
Agersennep 4 l/ha  
Agerstedmoder 2 l/ha 60-85% effekt ifølge produktblad
Agerstedmoder 4 l/ha  
Agersvinemælk (frøfremspiret) 4 l/ha  
Agertidsel (frøfremspiret) 4 l/ha  
Alm. hanespore 4 l/ha  
Alm. pengeurt 4 l/ha  
Alm. rajgræs 4 l/ha  
Alm. svinemælk 4 l/ha  
Bleg pileurt 4 l/ha  
Burresnerre 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Burresnerre 4 l/ha  
Enårig rapgræs 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Enårig rapgræs 4 l/ha  
Ferskenpileurt 4 l/ha  
Flyvehavre 4 l/ha  
Forglemmigej 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Forglemmigej 4 l/ha  
Fuglegræs 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Fuglegræs 4 l/ha  
Grøn skærmaks 4 l/ha  
Gråbynke (frøfremspiret) 4 l/ha  
Gul okseøje 4 l/ha  
Gulurt 4 l/ha  
Hanekro 4 l/ha  
Haremad 4 l/ha  
Hundepersille 4 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 4 l/ha  
Hyrdetaske 2 l/ha 60-85% effekt ifølge produktblad
Hyrdetaske 4 l/ha  
Kamille 2 l/ha <60% effekt ifølge produktblad
Kornblomst 4 l/ha  
Kornvalmue 2 l/ha <60% effekt ifølge produktblad
Kornvalmue 4 l/ha  
Kruset skræppe 4 l/ha  
Kvik 4 l/ha  
Liden nælde 4 l/ha  
Lugtløs kamille 4 l/ha  
Lægejordrøg 4 l/ha  
Markærenpris 4 l/ha  
Rajgræs 2 l/ha 60-85% effekt ifølge produktblad. Mod rajgræs anbefales 3 l pr. ha
Raps 4 l/ha  
Skivekamille 4 l/ha  
Snerlepileurt 4 l/ha  
Sort natskygge 4 l/ha  
Storkenæb 4 l/ha  
Storkronet ærenpris 4 l/ha  
Tvetand 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Tvetand 4 l/ha  
Vejpileurt 4 l/ha  
Vindaks 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
Ærenpris 2 l/ha >85% effekt ifølge produktblad
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Generel utilpashed og svimmelhed.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, II(c)
IMDG
3082, klasse 9, pakkegruppe II
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Boxer 800 EC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.