Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mospilan SG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
NI-25, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG
Pakningsstørrelse
3 kg
Registreringsindehaver
Nisso Chemical Europe GmbH
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Mospilan SG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
850,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  acetamiprid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,76 kg/ha 0,266 B/kg
Miljøadfærd 7,83 kg/ha 0,128 B/kg
Miljøeffekt 3,11 kg/ha 0,321 B/kg
I alt 1,40 kg/ha 0,715 B/kg
 
Pesticidafgift: 105 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
561-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, salat, kartofler og prydplanter udendørs samt til salat og prydplanter indendørs.
Behandlingsfrist
Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i kartofler og salat i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer og prydplanter ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i salat og prydplanter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. okt. 2011 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan SG til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus til bekæmpelse af trips. Vejledning kan også findes på Mospilan-etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. maj 2013 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan til mindre anvendelse i juletræer, pyntegrønt og skovbrug. Vejledning kan også findes på Mospilan-etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. maj 2013 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan til mindre anvendelse i nordmannsgran til juletræer og klippegrønt. Vejledning fås hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk. Vejledning kan også ses på Mospilan-etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. okt. 2014 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan SG (561-3) til mindre anvendelse til bekæmpelse af trips, mellus og bladlus i raps i væksthus (forædling). Vejledning kan også findes på Mospilan-etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. maj 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan SG (reg.nr. 561-3) til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø og kløver til frøproduktion. Vejledning kan også findes på Mospilan-etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jun. 2021 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan SG (reg.nr. 561-3) til mindre anvendelse mod bladlus, mellus og trips i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Mospilan SG (reg.nr. 561-3) til mindre anvendelse mod bladlus, cikader og mellus i hoveddannende salat i åbne væksthuse
Godkendt 14. feb. 2024 31. dec. 2024 Mospilan 20 SG, reg.nr. 561-3 - omklassificeret efter CLP-reglerne
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Mospilan 20 SG, reg.nr. 561-3, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå opbygning af resistente insektstammer er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer som f. eks. pirimicarb og pyrethroider. Aktivstoffet acetamiprid tilhører samme kemiske klasse som imidacloprid (bl. a. Confidor og Warrant), hvorfor der kan blive tale om krydsresistens. Derfor skal der anvendes et middel med anden virkemekanisme før anvendelse af Mospilan, hvis der forud har været anvendt imidacloprid til bejdsning eller behandling af småplanter. Mospilan anvendes maksimalt 2 gange pr. kultur/sæson.
Resistensklasse
4A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Mospilan er blandbar med aktuelle svampe- og insektmidler. Vandmængde: Mospilan skal sikres en god dækning, selv om den systemiske virkning betyder at kravene til vandmængde ikke er lige så store som til andre typer midler. I frugtavl anvendes 500-1.000 l/ha, i kartofler 200-400 l/ha og i salat 400-600 l/ha.. I prydplanter tilpasses vandmængden efter kulturen, anvend som udgangspunkt 100 l vand pr. 1.000 m2.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cymbal 45, Kunshi, Proxanil, Revus
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Option WG, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Pærebladlus, æblebladlus 0,25 kgVed begyndende angreb Der behandles så snart angreb konstateres før eller efter blomstring med 250 g/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Kirsebær Kirsebærbladlus 0,25 kgVed begyndende angreb Der behandles når angreb konstateres før eller efter blomstring med 250 g/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Kirsebær Kirsebærflue 0,32 kgSe bemærkninger Der behandles når bærret begynder at skifte farve med 320 g/ha. Husk sprøjtefrist. Maks. 1 behandling pr. sæson.
Blommer Blommebladlus 0,25 kgVed begyndende angreb Der behandles når angreb konstateres før eller efter blomstring. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Blommer Blommebladhveps 0,25 kgAfsluttende blomstring Der behandles ved afblomstring. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Salat i væksthus, Salat på friland Bladlus 0,25 kgVed begyndende angreb Der behandles ved begyndende angreb før hovederne lukker med 250 g/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Kartofler Cikader 0,15-0,25 kgSe bemærkninger Der behandles med 150 -250 g/ha 2 til 4 uger efter begyndende indflyvning af cikader. Hvis der er behov, udføres der yderligere en behandling ca. 4 uger senere med 150 -250 g/ha. Største dosering anvendes ved kraftige angreb,eller hvis der er behov for lang virkningstid. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Kartofler Bladlus 0,15 kgVed begyndende angreb Der behandles ved begyndende angreb. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Kartofler Coloradobiller 0,06 kgVed begyndende angreb Der behandles når larver og/eller voksne biller findes. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Prydplanter indendørs, Prydplanter udendørs Bladlus 0,25 kgVed begyndende angreb NB! Dosering forudsætter en vandmængde på 1000 l/ha. Anvend 0,025 % styrke (25 g i 100 l vand). Effekten er sikrest mod æg og larver. Gentag behandlingen ved behov. Maks. 2 behandlinger pr. kultur/sæson.
Prydplanter indendørs, Prydplanter udendørs Væksthusmellus 0,5 kgVed begyndende angreb NB! Dosering forudsætter en vandmængde på 1000 l/ha. Anvend 0,05 % styrke (50 g i 100 l vand). Effekten er sikrest mod æg og larver. Gentag behandlingen ved behov. Maks. 2 behandlinger pr. kultur/sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Mospilan er skånsom eller relativt skånsom over for rovmider og andre nytteinsekter. Undertiden kan ses en midlertidig nedgang i populationen umiddelbart efter behandlingen. Nyindsætning af nyttedyr kan ske 1-2 uger efter behandling.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 2      
Andet Virkningen er ikke afhængig af temperaturforhold og kun meget lidt af luftfugtigheden. Virkningstiden er 2-4 uger for bladlus og 7-10 dage for mellus.
Virkemåde
Mospilan er systemisk og optages hurtigt af behandlede plantedele og føres mod vækstpunkterne, hvor f. eks. bladlus typisk sidder. Midlet virker både som kontakt- og mavegift, og der er normalt virkning på både æg, larver og voksne. Det aktive stof, acetamiprid, tilhører gruppen neonicotinoider og påvirker skadeinsekternes centralnervesystem.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P312). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312). INDÅNDING: Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende. HUDEN: Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mospilan SG
Sikkerhedsdatablad
Mospilan SG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 142 til 143
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.