Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Focus Ultra
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 517 24H
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Focus Ultra
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
215,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  cycloxydim
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Grøntsager 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Kartofler 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Roer 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Vinterraps 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårraps 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Ærter 5,00 l/ha  0,200 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,09 l/ha 0,324 B/l
Miljøadfærd 52,6 l/ha 0,0190 B/l
Miljøeffekt 161 l/ha 0,0062 B/l
I alt 2,86 l/ha 0,349 B/l
 
Pesticidafgift: 51 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-93
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og fåresvingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, hestebønner og bønner, ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.
Behandlingsfrist
Må i savojkål ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i æbler, pærer, løg, blomkål, broccoli, hvidkål, friske bønner (med og uden bælg) og majs ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i gulerødder og friske ærter (med og uden bælg) ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i jordbær, kinakål, grønkål og porrer ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i knoldselleri ikke anvendes senere end 45 dage før høst. Må i kartofler, rosenkål samt ærter, hestebønner og bønner til modenhed ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Må ved splitdoseringen i kartofler ikke anvendes senere end 56 dage før høst og med mindst 7 dages interval. Må ved splitdoseringen i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32 og med mindst 7 dages interval. Må i rødbeder, kålroe, majroe, hørfrø og bederoer ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i lucerne ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 51.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må dette produkt i kartofler og raps kun anvendes hvert 3. år (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. apr. 2016 31. aug. 2027 Godkendelse af Focus Ultra (19-93) til mindre anvendelse mod ukrudt i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. maj 2016 31. aug. 2027 Godkendelse af Focus Ultra (19-93) til mindre anvendelse mod græsukrudt i juletræer og klippegrønt. Vejledning fås hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. jul. 2016 31. aug. 2027 Godkendelse af Focus Ultra (19-93) til mindre anvendelse mod ukrudt i energipil og energipoppel
Mindre anvendelse / Off-label godk. 9. apr. 2021 31. aug. 2027 Godkendelse af Focus Ultra (reg.nr. 19-93) til mindre anvendelse mod græsukrudt og spildkorn i prydplanter og planteskolekulturer på friland
Godkendt 19. jul. 2023 31. aug. 2027 Focus Ultra, reg.nr. 19-93, godkendelse udvidet til at omfatte splitbehandling i vinterraps og kartofler

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Focus Ultra tilhører gruppen af cyclohexandioner såkaldte "dim" herbicider (HRAC gruppe A), som vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende effekter af Focus Ultra, men i Tyskland er der konstateret resistens hos agerrævehale, flyvehavre og gold hejre og i Sverige overfor agerrævehale. Risikoen for resistens hos herbicider kan nedsættes ved sprøjtning på små planter tidligt i vækstperioden. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Skift mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale. Kulturtekniske tiltag såsom mekanisk bekæmpelse, sædskifte og pløjning bør inddrages for at mindske risikoen for resistens udvikling.
Resistensklasse
A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Anden ukrudtsbekæmpelse bør være afsluttet inden sprøjtning med Focus Ultra og altid med en afstand på mindst en uge. Ved tankblanding med andre ukrudtsmidler kan græsvirkningen af Focus Ultra i nogle tilfælde hæmmes, hvorfor dette bør undgås. Ved anvendelse af Focus Ultra i rødsvingel bør der være en afstand på mindst en uge til vækstregulering. Focus Ultra kan blandes med insektmidler af pyrethroid-typen og med spredemidlet Dash.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Focus Ultra bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 30 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cabrio Duo, Caryx, Fighter 480, Juventus 90, Nexide CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cliophar 600, Lamdex, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, Matrigon 72, Revus
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar, Centium 36 CS, MaisTer
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 13-32 Enkeltbehandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Ved bekæmpelse af kvik er Dash-tilsætning nødvendig. Kun hvert 3. år.
Vinterraps Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 0,5-1 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 13-32 Splitbehandling. 1-2 behandlinger pr vækstsår og ikke senere end vækststadie 32. Min interval 7 dage. Maks 2,0 L/ha pr sæson. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Ved bekæmpelse af kvik er Dash tilsætning nødvendig. Må kun anvendes hvert 3. år.
Vårraps Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-32 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Kun hvert 3. år.
Bederoer, Rødbeder Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Bederoer, Rødbeder Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Majs Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-19 NB! Kun i "dim"-tolerante sorter af majs. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage.
Majs Kvik 4 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-19 NB! Kun i "dim"-tolerante sorter af majs. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage.
Kartofler Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 10-39 Enkeltbehandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage. Kun behandling hvert 3. år.
Kartofler Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 0,5-1 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 10-39 Splitbehandling. 1-2 behandlinger pr vækstsår mod spildkorn, kultur- og enårige græsser. Min interval 7 dage. Maks. 2 behandlinger per sæson og maks. 2 L/ha ved split behandling. Mod kvik 1 behandling og maks. 5,0 L/ha. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage. Må kun anvendes hvert 3. år.
Kartofler Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 10-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage. Kun behandling hvert 3. år.
Ærter med bælg, Ærter til modenhed, Ærter uden bælg Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage i ærter til modenhed og 35 dage i grønne ærter.
Ærter med bælg, Ærter til modenhed, Ærter uden bælg Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage i ærter til modenhed og 35 dage i grønne ærter.
Bønner Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage i bønner til modenhed og 28 dage i grønne bønner.
Bønner Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 56 dage i bønner til modenhed og 28 dage i grønne bønner.
Hvidkål Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage.
Blomkål, Broccoli, Grønkål, Rosenkål Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 13-35 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage i broccoli og blomkål, 42 dage i grønkål og 56 dage i rosenkål.
Savoykål Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 21 dage.
Fodermarvkål, Kinakål, Kålrabi Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 13-35 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 42 dage i kinakål og inden 1. august.
Majroe Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 13-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Jordbær Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 11-16 Behandling mellem rækkerne kan ske hen henover sæsonen. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 42 dage.
Jordbær Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 11-16 Behandling mellem rækkerne kan ske hen henover sæsonen. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 42 dage.
Gulerødder, Knoldselleri Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 35 dage i gulerødder og 45 dage i knoldselleri.
Løg Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 15-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage.
Løg Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 15-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage.
Porrer Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 42 dage.
Porrer Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-45 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 42 dage.
Rødsvingel til frøavl, Stivbladet svingel (bakkesvingel) til frøavl Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 14-34 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Ved anvendelse i rød- og stivbladet svingel bør der være mindst en uges afstand til vækstregulering.
Rødsvingel til frøavl, Stivbladet svingel (bakkesvingel) til frøavl Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 14-34 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Ved anvendelse i rød- og stivbladet svingel bør der være mindst en uges afstand til vækstregulering.
Kløver til frø Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-55 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 55. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Kløver til frø Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-55 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 55. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Lucerne til frøavl Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 11-51 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 51. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Lucerne til frøavl Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 11-51 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 51. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Oliehør, Spindhør Enårige græsser, kulturgræsarter, spildkorn 1-2 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Oliehør, Spindhør Kvik 4-5 l +
0,5 l Dash
Afgrødens stadium 12-39 Maks. 1 behandling pr. vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash.
Pærer, Æbler Enårige græsser, kulturgræsarter 1-2 l +
0,5 l Dash
Indtil afgrødens stadium 76 Maks. 1 behandling pr. vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L Dash. Sprøjtefrist 28 dage. Kun behandling under træerne forår. Ikke senere end ved udgangen af juli.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der kan sås korn, majs og græs 4 uger efter en behandling med Focus Ultra i tilfælde af omsåning. Andre afgrøder kan sås umiddelbart efter. Der må ikke dyrkes grøntsager og kartofler i en jord, hvor planter tidligere samme år har været behandlet med aktivstoffet.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed 60 %    
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr ½ ½  
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Bedste effekt opnås på saftspændte planter i god vækst. Generelt anbefales morgen sprøjtninger ved temperaturer over 10 °C og en luftfugtighed over 60%. Sprøjt ikke ved udsigt til nattefrost, i stærk sol og under høje temperaturer (over 25 °C) og på stressede afgrøder (tørke, vindslid, etc.). Under tørre forhold anbefales det at sprøjte om aftenen. Anden ukrudtsbekæmpelse bør være afsluttet, og der bør være mindst 1 uge imellem sprøjtningerne. Ved blanding med visse andre ukrudtsmidler kan effekten af Focus Ultra påvirkes negativt og bør derfor undgås. Ved anvendelse i rød- og stivbladet svingel bør der være mindst en uges afstand til vækstregulering.
Virkemåde
Aktivstoffet i Focus Ultra, cycloxydim, er et systemisk virkende middel der optages af bladene. Cycloxydim hæmmer fedtsyresyntesen og væksten i de følsomme arter stopper meget hurtigt, og efter 1-2 uger ses en begyndende rødfarvning af blade, der skyldes anthocyandannelse, samt nedvisning af hjerteskud. Hjerteskuddet løsner sig og kan let trækkes fri af planten. Efter 2-5 uger vil det behandlede græsukrudt normalt være nedvisnet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generel anvisning: Aftag forurenet beklædning. Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Hudkontakt: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl straks grundigt med vand mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå pkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Focus Ultra
Sikkerhedsdatablad
Focus Ultra
Vejledning i Planteværn  2024
Side 208 til 211
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.