Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glypper 360
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 20 og 640 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Glypper 360
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Parallelprodukt, identisk med Taifun
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vinterraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårsæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Ærter 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 17,0 l/ha 0,0587 B/l
Miljøeffekt 63,9 l/ha 0,0156 B/l
I alt 13,4 l/ha 0,0744 B/l
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-91
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Ukrudtsbekæmpelse før og efter etablering af kartofler og sukkerroer. - Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. - Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. - Ukrudtsbekæmpelse under bærbuske. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker, i græs og skovkulturer. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug, triticale, byg, havre, raps, rybs, sennep, hør, ærter og hestebønner.
Behandlingsfrist
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer skal ske inden frugtsætning (<BBCH 71) indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse under bærbuske skal ske indtil 30 dage før høst. Hvede, rug, triticale, byg, havre, raps, rybs, sennep, hør, ærter og hestebønner må ikke behandles senere end 10 dage før høst Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (hvede, rug, byg, triticale) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Forbehold
Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (hvede, rug, byg, triticale) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler Behandlet græs må ikke anvendes til foder. Frugter behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pensel. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand) (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3) hvis doseringen er op til og inklusiv 2,77 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3) hvis doseringen er over 2,77 L produkt/ha op til og inklusiv 5,44 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3) hvis doseringen er over 5,44 L produkt/ha op til og inklusiv 6 L produkt/ha.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. jun. 2023 30. sep. 2023 Glypper 360, reg.nr. 396-91
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. sep. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Glypper 360 (reg.nr. 396-91) til mindre anvendelse mod ukrudt i skovbrug, juletræer, pyntegran og læhegn
Afmeldt / registrering trukket 1. okt. 2023 31. dec. 2024 Glypper 360, reg.nr. 396-91, godkendelse trukket i forbindelse med forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder. Må lovligt anvendes i foderafgrøder hvor det er godkendt frem til 30. juni 2024.
På forbudsliste 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Glypper 360, reg.nr. 396-91, anvendelses- og opbevaringsforbud som følge af forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Glyphosat tilhører gruppen af EPSPS-hæmmere (HRAC 9, tidl. gruppe G), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og Glypper tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op med vand. Galvaniserede sprøjtebeholdere må ikke bruges. Sprøjteteknik
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet til, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Husk omrøring og aktivering af alle ventiler, så alle indvendige dele af sprøjten bliver rene. Lad vandet cirkulere i 10-15 minutter. Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Husk gennemskylning af kemikaliepåfyld og alle øvrige dele af systemet. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Beholderen bør opbevares tillukket, tørt, køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Brakarealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2-6 lNår ukrudtet er i god vækst Behandling udføres april-november. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Korn Græsukrudt, kvik, <25 skud pr. kvadratmeter, tokimbladet ukrudt 2 lIndtil 10 dage før høst Der behandles når vandindholdet er <30 pct., når kernerne er hårde, og mærket efter en fingernegl kan ses. Maks 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i korn til udsæd og korn til human konsum.
Korn Græsukrudt, Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter, tokimbladet ukrudt 3 lIndtil 10 dage før høst Der behandles når vandindholdet er <30 pct., når kernerne er hårde, og mærket efter en fingernegl kan ses. Maks 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i korn til udsæd og korn til human konsum.
Hestebønner, Ærter Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-4 lIndtil 10 dage før høst Behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Dvs. når ærterne fra de øverste bælge kan deles med fingrene. Vandindhold <30 pct. (BBCH 87-89) Juli - Nov. Maks 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd og afgrøder til human konsum.
Hør, Raps, Rybs, Sennep Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3 lIndtil 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. ca. 10-14 dage før høst. Behandles når vandindholdet er <30 pct. Normalt når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Ca. 2-4 dage før skårlægningstidspunkt, eller 14-21 dage før direkte høst. (BBCH 87-89). Juli- Sep. Maks 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til udsæd og afgrøder til human konsum.
Stub Spildkorn, tokimbladet ukrudt 2 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt Aug.-Nov. For at opnå bedst effekt skal halm og lignende fjernes. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub Kvik 3-4 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt Aug.-Nov. Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå bedst effekt skal halm og lignende fjernes. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-6 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt Jul. - Nov. Halm bør fjernes hurtigt efter høst således, at der sikres en god genvækst. Der behandles når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Græs Engrapgræs, græsukrudt, kvik, rødsvingel 3-4 lSe bemærkninger Omlægning af græsmarker. Behandlingstidspunkt Apr. - Nov. Før sidste slæt - der behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Behandlingsfrist 10 dage. Efter behandling må afgræsning ikke finde sted. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder, Før plantning af afgrøder, Før såning af afgrøder Flerårigt tokimbladet ukrudt, kvik 3-4 lSe bemærkninger Forår. Kvikken skal have 3-4 blade. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder, Før plantning af afgrøder, Før såning af afgrøder Delvis udvintret korn, etårigt ukrudt 1-2 lSe bemærkninger Forår. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Afgrøder ved direkte såning Etårigt ukrudt 1,5 lSe bemærkninger For at få den bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre, at frøene er godt dækket. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Afgrøder ved direkte såning Kvik 3-4 lSe bemærkninger For at få den bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre, at frøene er godt dækket. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kartofler før fremspiring, Sukkerroer før fremspiring Etårigt ukrudt, spildkorn 1-2 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt: Kartofler: April - Juni. Sukkerroer: Marts - Maj. Skal anvendes inden fremspiring. BBCH: 00 - 08. Må ikke anvendes hvor kartoflerne skal anvendes til læggemateriale. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kartofler før fremspiring, Sukkerroer før fremspiring Flerårigt ukrudt, græsukrudt 3-3,5 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt: Kartofler: April - Juni. Sukkerroer: Marts - Maj. Skal anvendes inden fremspiring. BBCH: 00 - 08. Må ikke anvendes hvor kartoflerne skal anvendes til læggemateriale. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, spildplanter 4 lSe bemærkninger Påstrygning af produktopløsning med weedwiper. Behandlingstidspunkt: Marts - Nov. Behandlingen foretages når ukrudtet er minimum 10 cm højere end afgrøden. Dosering: 1 del Glypper 360 + 2 dele vand (maksimale dosering er 4,0 liter/ha). Behandlingsfrist 14 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bærbuske, Kernefrugt, Stenfrugt Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 1,5-6 lSe bemærkninger Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer skal ske inden frugtsætning (< BBCH 71) indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse under bærbuske indtil 30 dage før høst. Der behandles på ukrudt i god vækst. Kulturen må ikke rammes, og der anvendes afskærmet behandling, pas på ikke at ramme rodskud. Der skal behandles inden BBCH 71 Behandlingsfrist 30 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bærbuske, Kernefrugt, Stenfrugt Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! Dosering 33 pct. opløsning (1 del Glypper 360 + 2 dele vand). Behandling med weedwiper samt pensling og rygsprøjte. Der skal behandles inden BBCH 71. Behandlingsfrist 30 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2-3,03 lSe bemærkninger Behandlingstidspunkt: Aug. - Nov. Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er groet fast på blivestedet. Dosis må i nåletræer ikke overskride 3,03 liter/ha. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2-6 lSe bemærkninger Der behandles mellem rækkerne. Behandlingstidspunkt: Apr. - Nov. Anvendes når træerne er mere end et år gamle. 3,5 liter/ha: kvik og tokimbladet ukrudt, 6 liter/ha: Græsser og tokimbladet ukrudt. Der behandles på ukrudt i god vækst. Kulturen må ikke rammes, og der anvendes afskærmet behandling, pas på ikke at ramme rodskud. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0 lSe bemærkninger NB! Dosering 33 pct. opløsning (1 del Glypper 360 + 2 dele vand). Der behandles umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte. Behandling foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående dvs. fra oktober til slutning af februar. Maks 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Søg lægehjælp hvis irritation vedvarer. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glypper 360
Sikkerhedsdatablad
Glypper 360
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.