Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Flex XXL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
15 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup Flex XXL
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vinterraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vintersæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårsæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Ærter 2,63 l/ha  0,381 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,8 l/ha 0,0783 B/l
Miljøeffekt 48,0 l/ha 0,0209 B/l
I alt 10,1 l/ha 0,0992 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-683
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Bekæmpelse af flerårigt ukrudt i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. - Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af weed wiper. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske.
Behandlingsfrist
Raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer og bærbuske kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr – dog ikke fjerkræ og får. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,1 L produkt/ha op til og inklusiv 4,1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 4,1 L produkt/ha (Spe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. nov. 2023 14. dec. 2024 Roundup Flex XXL (MON 79351), reg.nr. 18-683
Afmeldt / registrering trukket 15. dec. 2024 31. dec. 2099 Roundup Flex XXL (MON 79351), reg.nr. 18-683, afmeldt
På forbudsliste 15. jun. 2026 31. dec. 2099 Roundup Flex XXL (MON 79351), reg.nr. 18-683, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP synthase-hæmmer). Ved ensidig anvendelse gennem en årrække af samme ukrudtsmiddel, er der risiko for udvikling af resistens hos visse ukrudtsplanter. For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af Roundup Flex XXL eller andre glyphosatprodukter, bør følgende retningslinjer følges: • Undgå ensidig brug af Roundup Flex XXL eller andre glyphosatprodukter. • Etabler et sædskifte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudtsplanter som Roundup Flex XXL. • Integrer mekanisk eller andre dyrkningsmæssige metoder i ukrudtsbekæmpelsesprogrammer, når det er praktisk muligt. • Undgå at ukrudtsfrø fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Det er vigtigt, at hele sprøjten samt evt. traktoren rengøres grundigt umiddelbart efter afsluttet behandling enten i marken eller på vaskepladsen. Følg derfor nedenstående råd i forbindelse med denne rengøring: 1. Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Restsprøjtevæsken fortyndes minimum 50 gange. Skyllevandet sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Ved udsprøjtning skal det sikres at den maksimalt tilladte dosering for Roundup Flex XXL ikke overskrides. Husk også at rengøre den udvendige side af sprøjten samt traktoren. 2. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner så alle slanger bliver rengjorte. Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning. 3. Fyld rent vand i sprøjten (10-15 % af tankkapaciteten), og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Lad tankspuledysen arbejde i mindst 15 minutter. Skyllevandet kan udsprøjtes på den behandlede mark. Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark, og skyl tanken/bommen med rent vand. 4. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bønner, Græs, Hestebønner, Hør, Korn, Lupiner, Raps, Ærter Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 1,5 lSenest 10 dage før høst Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Roundup Flex XXL på mindre områder af marken. Kvik bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Bønner, Græs, Hestebønner, Hør, Korn, Lupiner, Raps, Ærter Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 2,25 lSenest 10 dage før høst Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Roundup Flex XXL på mindre områder af marken. Kvik bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Bønner, Græs, Hestebønner, Hør, Korn, Lupiner, Raps, Ærter Flerårigt tokimbladet ukrudt 1,5-3 lSenest 10 dage før høst Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Roundup Flex XXL på mindre områder af marken. Kvik bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Roer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1,8-3 lSenest 10 dage før høst Weed-Wiper kan anvendes i roer til bekæmpelse af ukrudt som er 20 cm højere end afgrøden. Der kan anvendes Weed-Wiper monteret på marksprøjte eller håndholdt Weed-Wiper. Ukrudtsbekæmpelse med Weed-Wiper i sukkerroer og foderroer. Vandmængde: 9-12 liter/ha. Behandlingsfrist 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, spildkorn 1,1-1,5 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret kom. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade kan der behandles med Roundup Flex XXL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med Roundup Flex XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 I/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede: + Høj luftfugtighed, +Temperaturer over 15 °C, + Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,5-3 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret kom. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade kan der behandles med Roundup Flex XXL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med Roundup Flex XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 I/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede: + Høj luftfugtighed, +Temperaturer over 15 °C, + Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub efter frøgræs Engrapgræs, etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, græsukrudt, kvik, rødsvingel 3-4,5 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvik og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup Flex XXL. Behandlingen med Roundup Flex XXL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Generelt anvendes 3,0 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 4,0 - 4,5 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik, nedvisning 1,125-4,5 lNår kvikken har 3-6 blade Omlægning af brakmarker: Roundup Flex XXL anvendes på afgrødegræs, flerårigt ukrudt og kvik i aktiv vækst. Kvikken skal være i aktiv vækst med 3-6 blade. Pløj eller fræs 10 dage efter behandlingen og anlæg den nye græskultur. Store mængder rådnende planterester f.eks. tæt græstørv med meget kvik i det øverste jordlag kan føre til vækstreduktion af det nytilsåede græs. I sådanne tilfælde bør tilsåningen vente så længe som muligt. Eventuelt nedvisnes græsset i efteråret og tilsås til foråret. Behandlede afgrøder må ikke anvendes til husdyrfoder. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik, nedvisning 0,75-4,5 lNår kvikken har 3-6 blade Omlægning af græsmarker: Roundup Flex XXL anvendes på afgrødegræs, flerårigt ukrudt og kvik i aktiv vækst. Kvikken skal være i aktiv vækst med 3-6 blade. Pløj eller fræs 10 dage efter behandlingen og anlæg den nye græskultur. Store mængder rådnende planterester f.eks. tæt græstørv med meget kvik i det øverste jordlag kan føre til vækstreduktion af det nytilsåede græs. I sådanne tilfælde bør tilsåningen vente så længe som muligt. Eventuelt nedvisnes græsset i efteråret og tilsås til foråret. Behandlede afgrøder må ikke anvendes til husdyrfoder. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Udyrkede arealer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 1,125-4,5 lUkrudt i god vækst Roundup Flex XXL kan anvendes på udyrkede arealer hele vækstsæsonen, forudsat at disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunket. På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 4,5 l/ha. Anbefalet vandmængde: 200-300/ha. 1-3 behandlinger pr. vækstår. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Før såning af afgrøder, Såede afgrøder før fremspiring Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25-3 lUkrudt i god vækst Roundup Flex XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt, 2,25 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 3,0 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før såning af afgrøder, Såede afgrøder før fremspiring Delvis udvintret korn 0,75-1,1 lUkrudt i god vækst Roundup Flex XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt, 2,25 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 3,0 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Afgrøder før såning eller efter såning før fremspiring Enårig rapgræs, spildkorn, tokimbladet frøukrudt 1,1 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup Flex XXL, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtningen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25-3 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup Flex XXL, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtningen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Mellem eller under frugttræer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lUkrudt i god vækst Bedste behandlingstidspunkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Roundup Flex XXL må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Kvik og andre bredbladede græsser bekæmpes med 2,25 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og smalbladede græsser anvendes højeste dosering. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 6,75 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Mellem eller under bærbuske Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lUkrudt i god vækst Bedste behandlingstidspunkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Roundup Flex XXL må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Kvik og andre bredbladede græsser bekæmpes med 2,25 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og smalbladede græsser anvendes højeste dosering. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Skovkulturer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lUkrudt i god vækst Klargøring af areal inden såning, prikling eller plantning: Inden såning, prikling eller plantning behandles arealet med Roundup Flex XXL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Afskærmet sprøjtning: Behandling med Roundup Flex XXL foretages afskærmet i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturtræet ikke rammes på blade, nåle eller bark. Pas på afdrift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturtræarterne skal være rodfæstede. Bemærk: Der kan være risiko for, at der i specielt løvtræer (asp og poppel) kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup Flex XXL fra et behandlet træ til nabotræet. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis pr. vækstår ved 1 behandling: 4,5 liter/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 7,5 liter/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 7,5 liter/ha.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,125-2,27 lUkrudt i god vækst Juletræer over toppen: I kulturer af rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan Roundup Flex XXL anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er groet fast på blivende sted. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0 lOktober-februar NB! Dosering 14% i væsken, se nedenfor. Nyfældede træer behandles straks efter fældning med Roundup Flex XXL som sikring mod genvækst og rodskud. Roundup Flex XXL påføres med pensel. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar, Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Ved temperaturer under -5 °C kan der tilsættes antifrostvæske (kølervæske) for at lette udbringningen af blandingen. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup Flex XXL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud. Vejledende dosering: Blanding ved temperatur over -5°C: 140 ml Roundup Flex XXL plus 860 ml vand. Blanding ved temperatur under -5°C: 140 ml Roundup Flex XXL plus 200 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 660 ml vand. Maks 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 1   4-6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj før genbrug. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Råd til læger: Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket. Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt. Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil. Antidot: Behandling med atropin og oximer er uegnet.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Flex XXL
Sikkerhedsdatablad
Roundup Flex XXL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.