Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Credit Xtreme
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
Ukendt
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Credit Xtreme
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
540  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vinterraps 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vintersæd 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vårraps 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vårsæd 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Ærter 2,33 l/ha  0,429 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 11,4 l/ha 0,0881 B/l
Miljøeffekt 42,6 l/ha 0,0235 B/l
I alt 8,96 l/ha 0,112 B/l
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-43
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen. I følgende foderafgrøder: raps, korn, ærter, bønner og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Raps og hør til frø, hvede, rug, triticale, byg, havre, ærter og bønner må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på og omkring spor og skinner på jernbaner. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.
Behandlingsfrist
Raps og hør til frø, hvede, rug, triticale, byg, havre, ærter og bønner må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, ærter, bønner og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter, fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 3,63 L produkt/ha (Spe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 3,63 L produkt/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. jan. 2024 31. mar. 2028 Credit Xtreme (CA2615), reg.nr. 347-43
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. jan. 2024 31. mar. 2028 Godkendelse af Credit Xtreme (347-43) til mindre anvendelse mod ukrudt i hørfrø og sennepsfrø på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Hos alle ukrudtsarter kan der være planter, der er naturligt mere tolerante eller resistente over for nogle sprøjtemidler, hvilket kan føre til dårlige resultater ved brug af disse produkter. Glyphosat tilhører Gruppe 9 baseret på HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klassifikation. Der bør udarbejdes en strategi for at mindske udviklingen af resistens_ Dette omfatter korrekt brug af pe-sticider, rotation af forskellige virkningsmekanismer, hvor det er muligt, og/eller brug af andre dyrkningsme-toder, f.eks. afgrøderotation og mekanisk bekæmpelse. • Følg anbefalingerne på etiketten, især for at sikre, at behandlingen er udført på det korrekte tidspunkt, under passende betingelser og med den korrekte dosering. • Minimer risikoen for spredning af ukrudt til nye arealer, f.eks. via rengøring af maskiner mv. • Brug altid god sprøjteadfærd for at opnå effektiv ukrudtsbekæmpelse: Sprøjteudstyret skal inspiceres regelmæssigt (af autoriseret personale). • Kalibrer sprøjten og brug den korrekte opblandede mængde for det område, der skal behandles. • Brug den korrekte dyse for at maksimere afsætning på planter og minimere afdrift. • Sprøjt kun under passende vejrforhold Flere oplysninger er tilgængelige fra HRAC (http://www.hracglobal.com/),din forhandler/rådgiver eller fra din lokale repræsentant.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant - maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Vær opmærksom på, at den maksimalt tilladte dosering ikke må overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand · både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der netop er behandlet. 3. Fyld tanken med 10- 15% af tankkapaciteten (100- 150 l / 1000 I tank) og tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 I vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Credit Xtreme er blevet udbragt. Et areal i marken, der anvendes til vask, må kun benyttes en gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjte· udstyret henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave, samt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen.
Opbevaring
Opbevares frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Før såning af afgrøder Enårige græsser, kvik, tokimbladet ukrudt 2 lSe bemærkninger Bekæmpelse af kvik; Lad marken være urørt indtil kvikken har mindst 3 nye blade. Andelen af fremspirede kvik er ofte mindre i foråret, så forvent ikke den samme virkning som i efteråret. Bredbladet ukrudt; Behandling kan finde sted i begyndelsen af væksten, så snart vækstpunkterne grønnes. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før fremspiring af afgrøder Enårige græsser, kvik, tokimbladet ukrudt 2 lSe bemærkninger Før fremspiring. Bekæmpelse af kvik, græsukrudt og bredbladet ukrudt udføres når marken grønnes og inden fremspiring af afgrøden. I kartofler, undgå behandling efter lægning af forspirede kartofler og i læggekartofler. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Bønner, Korn, Raps, Ærter Flerårige græsser, flerårigt tokimbladet ukrudt, kvik 2 lSe bemærkninger Pletsprøjtning i foderafgrøder. Ved pletsprøjtning forstås behandling med produktet på mindre områder af marken. I korn behandles, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Raps behandles når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Bønner og ærter behandles når halvdelen af bælgene er fuldt modne. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning, afhængig af vejrforholdene. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Afgrøder til humant konsum må ikke behandles. Behandlingsfrist 10 dage før høst. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Enårige græsser, kvik, tokimbladet ukrudt 4 lSe bemærkninger Efter høst i alle afgrøder. Bekæmpelse af kvik og andre ukrudtsarter i stub efter høst. Halmen bør fjernes eller snittes og fordeles jævnt, så kvik og andet ukrudt sikres en god genvækst. Kvikken skal have mindst 3-4 fuldt udviklede blade inden behandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer Enårige græsser, flerårige græsser, flerårigt tokimbladet ukrudt, tokimbladet frøukrudt 3,33 lSe bemærkninger Der behandles på ukrudt i god vækst før såning (forår til efterår). Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Enårige græsser, flerårige græsser, flerårigt tokimbladet ukrudt, tokimbladet frøukrudt 2,67 lSe bemærkninger Omlægning af græsmarker. Bekæmpelse af kvik, andre ukrudtsarter og /eller omlægning af græsmark. Marken skal være fri for afgrøderester. Vent til der er god genvækst inden behandling (skal helst være 10 cm før der sprøjtes). Det behandlede græs må ikke anvendes til foder. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 2,67 lSe bemærkninger Græs til slæt: Ukrudtsbekæmpelse ved pletsprøjtning til bekæmpelse af flerårigt ukrudt, f.eks. kvik, tidsler og skræpper. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Mellem eller under frugttræer Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 4 lSe bemærkninger Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer: æbler, pærer, kirsebær og blommer. Der anvendes afskærmet sprøjtning, så kulturtræerne ikke rammes. Der opnås bedst effekt ved behandling om foråret/forsommeren når ukrudtet er i god vækst. Alternativt kan anvendes rygsprøjte. 1 dl Credit Xtreme blandes med 9,9 liter vand. Blandingen rækker til behandling af et areal på 250 m2, svarende til vandmængde på 400 liter pr. ha. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Skov Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 2 lSe bemærkninger Skov før plantning på landbrugsjord. Bekæmpelse af uønskede små træer, græs og andet et- og flerårigt ukrudt. Ved bekæmpelse før plantning anvendes bredsprøjtning. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Skov Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 2 lSe bemærkninger Der behandles på ukrudt i god vækst i perioden maj-september. Der anvendes afskærmet sprøjtning, så kulturtræerne og evt. rodskud ikke rammes. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Planteskolekulturer Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 4 lSe bemærkninger Skovplanteskole (Nåletræer og vedplanter). Der behandles på ukrudt i god vækst. Afskærmet sprøjtning i rækkerne, undgå at ramme træer og evt. rodskud. Planterne skal være mindst 2 år gamle og rodfæstede på arealet. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Udyrkede arealer Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 2 lSe bemærkninger Udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Der behandles på ukrudt i god vækst. Bekæmpelse kan udføres med traktormonteret sprøjte. Behandl ikke arealer med spiselige bær og svampe inden for det tilsigtede behandlingsområde. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Jernbaner Enårige græsser, flerårige græsser, tokimbladet flerårigt ukrudt, tokimbladet frøukrudt 4 lSe bemærkninger Der behandles på ukrudt i god vækst. Sprøjtebom monteret på sprøjtetog. Maks. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 1   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Timers dagslys >10   >14    
Virkemåde
Credit Xtreme er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af etårigt og flerårigt rod- og frøukrudt. Produktet optages gennem grønne blade og transporteres rundt i hele planten via plantens saftstrøm. Produktets virkninger bliver synlige 5–10 dage efter sprøjtning. Ukrudtet er helt bekæmpet efter 1–3 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt straks en læge og vis emballagen eller etiketten. Øjenkontakt: Hold øjene åbne og skyl straks og længe med vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hudkontakt: Vask straks med sæbe og store mængder vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Indånding: Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Credit Xtreme
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.