Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Axiendo 2,5 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Axiendo 2,5WG
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Axiendo 2,5 WG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Skovbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
460,00 kr/kg  (5. dec. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/kg  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Græs og kløver) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Grøntsager) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Majs) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Roer) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vinterraps) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vintersæd) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vårraps) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vårsæd) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Ærter) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,03 kg/ha 0,199 B/kg
Miljøadfærd 35,0 kg/ha 0,0286 B/kg
Miljøeffekt 0,367 kg/ha 2,73 B/kg
I alt 0,339 kg/ha 2,95 B/kg
 
Pesticidafgift: 415 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-252
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i skovbrug ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2020 31. dec. 2024 Axiendo 2,5 WG, reg. nr. 1-252
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. apr. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Axiendo 2,5 WG (reg. nr. 1-252) til mindre anvendelse mod insekter i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Axiendo 2,5 WG, reg. nr. 1-252, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Der er flere rapporter om resistens mod pyretroider. Hvis der er fundet resistens bør der skiftes til et andet middel med anden virkemekanisme, og der bør ikke anvendes pyretroider mere end tre gange i en sæson. Der er mange grunde til dårlig effekt, så som dårlig timing og dårligt sprøjteudstyr eller uhensigtsmæssig brug af sprøjten.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Med vore nuværende kundskaber er Axiendo 2,5 WG fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Se etiketten.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Goltix SC 700
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Planteskolekulturer Bladbiller, bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Planteskolekulturer Larver af målere, viklere 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Prydplanter i væksthus Væksthusmellus 0,2-0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering 0,02-0,04% i sprøjtevæsken. Max. 5 behandlinger pr. år. Sprøjt til afdrypning. Bemærk! Ved sprøjtning af prydplanter tilrådes det at prøvebehandle et bord før et større areal behandles. Karate er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse.
Skovbrug Bladbiller, bladlus, larver af målere, larver af viklere, ædelgranlus 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Begrænset effekt mod ædelgranlus. Max. 2 behandlinger. Vandmængde: 200-600 l/ha. Ved større træer (over 150-175 cm) skal den maksimale vandmængde bruges for at sikre tilstrækkelig dækning med sprøjtevæske.
Skovbrug Nåletræsnudebiller 0 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering 2,0-8,0% i sprøjtevæsken. 1 behandling ved udplantning, samt evt. 1 behandling 2. år efter udplantning.
Fældet træ Barkbiller, vedborer 0 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Råtræ. NB! Dosering 1,5-4,0% i sprøjtevæsken. 1 behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Axiendo 2,5 WG er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner mht. omsåning eller efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Andet Axiendo 2,5 WG er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
Virkemåde
Axiendo 2,5 WG er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Axiendo 2,5 WG virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Axiendo 2,5 WG en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af planten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Axiendo 2,5 WG
Sikkerhedsdatablad
Axiendo 2,5 WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 316 til 322
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.