Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Lamdex
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Lamdex
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
515,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/kg  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Græs og kløver 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Grøntsager 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Kartofler 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Majs 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Roer 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Vinterraps 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vintersæd 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vårraps 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vårsæd 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Ærter 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,03 kg/ha 0,199 B/kg
Miljøadfærd 35,0 kg/ha 0,0286 B/kg
Miljøeffekt 0,367 kg/ha 2,73 B/kg
I alt 0,339 kg/ha 2,95 B/kg
 
Pesticidafgift: 415 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-77
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, sennep, rybs, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed, kartofler, kål (broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål), gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner med bælg, ærter med og uden bælg, hestebønner, løg, porrer, forårsløg, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og jordbær.
Behandlingsfrist
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i raps, sennep, rybs og korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i hindbær, brombær, porrer, løg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, kartofler, ærter til modenhed, hestebønner, græs, sukker- og foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i bønner med bælg og ærter med bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex, reg.nr. 396-77
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. jun. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. jun. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. jun. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. jun. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. jun. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod lus og agerugler i fodermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. jul. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. aug. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod kålsommerfugle, kålbladhvepse og kålugler i olieræddike til efterafgrøde om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Lamdex, reg. nr. 396-77, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Lamdex (lambda-cyhalothrin) høre til IRAC virkemådegruppe 3A. Der er flere rapporter om resistens mod pyretroider, og glimmerbøsser har udviklet resistens i de fleste lande i Europa. Hvis der er fundet resistens bør der skiftes til et andet middel med anden virkemekanisme, og der bør ikke anvendes pyretroider mere end tre gange i en sæson. Der er mange grunde til dårlig effekt, så som dårlig timing og dårligt sprøjteudstyr eller uhensigtsmæssig brug af sprøjten.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Lamdex afmåles med doseringslåget. Vær opmærksom på, at doseringslåget skal være trukket helt ud, så hele skalaen er synlig for korrekt dosering. Lamdex tilsættes den halvt fyldte sprøjtetank under omrøring.
Rengøring
Se etiketten.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Adimax, Agil 100 EC, Agroxone, Amistar, Azaka, Balaya, Banjo 500 SC, Belkar, Betanal, Betanal Classic, Boxer, Broadway, Catch, Cerone, Cossack OD, Cuadro NT, Entargo, Fibro, Fighter 480, Flurostar 180, Foxtrot, Goltix SC 700, Herbasan, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Kayak, Kontakt 320 SC, Korvetto, Kunshi, Lenvyor, Mateno Duo SC 600, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Nexide CS, Nortron SC, Ohayo, Optimus Max, Othello, Primera Super, Proline EC 250, Propulse SE 250, Revus, Rexade 440, Starane 333 HL, Topik EC, Trimaxx M, Zignal 500 SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, Betasana 160 SE, Caryx, Dalimo, Express 50 SX, Fidox EC, Focus Ultra, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Himalaya Pro, Moddevo, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Option WG, Pediment, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Roxy EC, Sonis, Stomp CS, Tomahawk 200 EC, Tombo, Trimmer SG, Vamos, Winby, Zetrola, Zorvec Enicade, Zypar, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps, Rybs, Sennep Jordlopper, rapsjordloppe, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Max. 3 behandlinger pr. år.
Raps, Rybs, Sennep Glimmerbøsser 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Tidlige angreb. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Rybs, Sennep Kålmøl, skulpesnudebille 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved begyndende blomstring. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Rybs, Sennep Skulpegalmyg 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 35-69 Fritfluer bekæmpese i kornets 1-2 bladstadium. Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Hvedegalmyg, sadelgalmyg 0,3 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Omkring skridning (vækststadie BBCH 37-65). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Bladlus 0,2 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Kornbladbillens larve, trips 0,2 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Max. 3 behandlinger pr. år.
Græs Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 10-12 Max. 1 behandling pr. år.
Majs Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 10-12 Max. 1 behandling pr. år.
Roer Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bedelus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bedebladlus, ærtebladlus, ærtetrips, ærtevikler 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Blomstrende ærter sprøjtes uden for biernes flyvetid (kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Kartofler Bladlus, coloradobiller, tæger 0,3 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Knoporme 0,4 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Cikader 0,5 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Kålhveps, kålsommerfuglelarver 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Bladribbesnudebille, krusesygegalmyg, uglelarver 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille Bladlus, gulerodsbladloppe, knoporme 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 13-19 og 35-43. Ved angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Løg, Porrer Trips 0,2 kgAfgrødens stadium 12-47 Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Løg, Porrer Knoporme 0,4 kgAfgrødens stadium 12-47 Max. 2 behandlinger pr. år.
Bønner Kåltrips, stribet bladrandbille 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Bønner Bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgAfgrødens stadium 20-48 Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Viklere, ærtebladlus, ærtetrips 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedebladlus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år.
Pærer, Æbler Frostmåler, knopvikler, æblebladlopper, æblebladlus, æblebladvikler, æblesnudebille, æblevikler 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Blommer, Kirsebær Blommebladhveps, blommevikler, kirsebærmøl, kirsebærsnudebiller, larver af målere 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus, galmyg 0,3 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Larver af målere, viklere 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Brombær, Hindbær Bladlus, galmyg, hindbærbille, hindbærsnudebille 0,3 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Bladlus, hindbærsnudebille 0,3 kgAfgrødens stadium 33-59 Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Larver af målere, viklere 0,4 kgAfgrødens stadium 33-59 Max. 2 behandlinger pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Andet Lamdex er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
Virkemåde
Lamdex er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Lamdex virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Lamdex en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Lamdex
Sikkerhedsdatablad
Lamdex
Vejledning i Planteværn  2024
Side 316 til 322
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.