Skadedyrsmiddel

LAMBDA-CYHALOTHRIN

Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma
Lamdex, reg.nr. 396-77, 5 kg, Adama Northern Europe B.V.


Lamdex

Aktivstof g/kg-l
lambda-cyhalothrin 25 g/kg

Virkningsklasse
IRAC 3A

Fareklasse
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Miljøfarlig

Bimærke
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Faresætninger
Farlig ved indtagelse.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Farlig ved indånding.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, sennep, rybs, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed, kartofler, kål (broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål), gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner med bælg, ærter med og uden bælg, hestebønner, løg, porrer, forårsløg, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og jordbær.

Behandlingsfrist
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i raps, sennep, rybs og korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i hindbær, brombær, porrer, løg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, kartofler, ærter til modenhed, hestebønner, græs, sukker- og foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i bønner med bælg og ærter med bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Off-label godkendelser / mindre anvendelse
Se brugsanvisningen

Efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.

Forbehold
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Virkemåde
Lamdex er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Lamdex virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Lamdex en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Andet Lamdex er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.

Brugsanvisning
Lamdex
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps, Rybs, Sennep Jordlopper, rapsjordloppe, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Max. 3 behandlinger pr. år.
Raps, Rybs, Sennep Glimmerbøsser 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Tidlige angreb. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Rybs, Sennep Kålmøl, skulpesnudebille 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved begyndende blomstring. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Rybs, Sennep Skulpegalmyg 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 35-69 Fritfluer bekæmpese i kornets 1-2 bladstadium. Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Hvedegalmyg, sadelgalmyg 0,3 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Omkring skridning (vækststadie BBCH 37-65). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Bladlus 0,2 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Kornbladbillens larve, trips 0,2 kgAfgrødens stadium 09-12 eller 37-65 Max. 3 behandlinger pr. år.
Græs Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 10-12 Max. 1 behandling pr. år.
Majs Fritfluer 0,4 kgAfgrødens stadium 10-12 Max. 1 behandling pr. år.
Roer Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bedelus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bedebladlus, ærtebladlus, ærtetrips, ærtevikler 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Blomstrende ærter sprøjtes uden for biernes flyvetid (kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Kartofler Bladlus, coloradobiller, tæger 0,3 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Knoporme 0,4 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Cikader 0,5 kgAfgrødens stadium 55-79 Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Kålhveps, kålsommerfuglelarver 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Bladribbesnudebille, krusesygegalmyg, uglelarver 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille Bladlus, gulerodsbladloppe, knoporme 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 13-19 og 35-43. Ved angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Løg, Porrer Trips 0,2 kgAfgrødens stadium 12-47 Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Løg, Porrer Knoporme 0,4 kgAfgrødens stadium 12-47 Max. 2 behandlinger pr. år.
Bønner Kåltrips, stribet bladrandbille 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Bønner Bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgAfgrødens stadium 20-48 Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Viklere, ærtebladlus, ærtetrips 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedebladlus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år.
Pærer, Æbler Frostmåler, knopvikler, æblebladlopper, æblebladlus, æblebladvikler, æblesnudebille, æblevikler 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Blommer, Kirsebær Blommebladhveps, blommevikler, kirsebærmøl, kirsebærsnudebiller, larver af målere 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus, galmyg 0,3 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Larver af målere, viklere 0,4 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Brombær, Hindbær Bladlus, galmyg, hindbærbille, hindbærsnudebille 0,3 kgAfgrødens stadium 51-69 Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Bladlus, hindbærsnudebille 0,3 kgAfgrødens stadium 33-59 Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Larver af målere, viklere 0,4 kgAfgrødens stadium 33-59 Max. 2 behandlinger pr. år.


Afgrøde Skadegører Dosis Tidspunkt og bemærkninger
Fodermajs
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod lus og agerugler i fodermajs
Frøgræs
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
Gulerødder
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod
Havefrø
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion
Hvidkløver til frøavl
(Mindre anvendelse)
  0,3 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø
Hyben
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben
Kløvergræs
(Mindre anvendelse)
  0,3 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland
Lucerne
(Mindre anvendelse)
  0,3 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland
Markfrø
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
Olieræddike
(Mindre anvendelse)
  0,2 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret
Olieræddike
(Mindre anvendelse)
  0,2 Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod kålsommerfugle, kålbladhvepse og kålugler i olieræddike til efterafgrøde om efteråret
Pastinak
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod
Rodpersille
(Mindre anvendelse)
  0,4 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod
Rødkløver til frøavl
(Mindre anvendelse)
  0,3 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø
Vintersæd
(Mindre anvendelse)
  0,2 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd
Vårbyg
(Mindre anvendelse)
  0,2 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd
Vårhvede
(Mindre anvendelse)
  0,2 Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd